Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2007

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ
Πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
*******
M N H M H E Θ Ν Ι Κ Η


(Απο τη συμπληρώσει 56 ετων από της συντριβής
του κομμουνιστοσυμμοριτισμου)
*****
1.- Η 30η Αυγούστου 1949 έχει δικαίως καταγραφεί δια τους σκεπτομένους και με αληθή δημοκρατικην συνείδησιν Έλληνας ως μία των ενδοξοτέρων ημερών της Εθνικής μας Ιστορίας, ως η φωτεινοτέρα της μεταπολεμικής Ελλάδος. Διότι, μετά την κατά τας προηγηθείσας ημέρας πτώσιν του Γράμμου και του Βιτσίου, υπέκυπτεν εις τας εθνικάς δυνάμεις την 10ην πρωϊνην της ημέρας αύτης και το φοβερόν Κάμενικ, η τελευταία και ισχυροτέρα θέσις-κλειδί του αντιπάλου από της Ελληνοαλβανικης μεθορίου. Αυτή υπήρξεν η νικηφόρος κατακλείς τριετους και πλέον ενόπλου αγώνος του Εθνους εναντίον συμμοριτοπολέμου, επιβληθέντος εις την Ελλάδα από τους βορείους, υπό κομμουνιστικόν τότε καθεστώς, γείτονάς της, οι οποίοι και τον οργάνωσαν, τον εξώπλισαν και τον κατηύθυναν, όπως και η συσταθείσα από το Συμβούλιον Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή, ύστερα από επιτόπιον έρευναν, διεπίστωσε και διέλαβεν εις τα συμπεράσματα της από 23.5.1947 εκθέσεώς της.

Συμμοριτοπολέμου, αποσκοπούντος εις την υλοποίησιν αφενος του παλαιύ, από τα τέλη του 19ου αιώνος, πανσλαβιστικου σχεδίου επεκτατικής καθόδου εις το Αιγαίον διά αποσπάσεως της Μακεδονίας από την Ελλάδα ( : Εδαφικός της Πατρίδος μας Ακρωτηριασμός ), ανανεωθέντος δε υπό Σταλινικήν επίνευσιν και Τιτοϊκήν πρωτοβουλίαν από την μορφήν δημιουργίας, μετά των λοιπών εκτός Ελλάδος τμημάτων της γεωγραφικής Μακεδονίας, ξεχωριστού κράτους ( : Εθνικός του Ελληνισμού Ακρωτηριασμός δια αποχωρισμού από αυτόν των Μακεδόνων και διαγραφής έτσι έξη αιώνων ενδόξου Εθνικής Ελληνικής Ιστορίας, αυτής των λεγομένων Ελληνιστικών χρόνων, από του 3ου π.Χ. μέχρι και του 3ου μ.Χ. αιώνος )∙ και αφ' ετέρου εις την κομμουνιστικοποίησιν και της απομενούσης Ελλάδος.Συμμοριτοπολέμου δι εξαπολυθέντος με εθελόδουλα εγχώρια ενεργούμενα, ιδεολογικώς ομόφρονα των ξένων επιβούλων. Συγκεκριμένως από μόνου του Κ.Κ.Ε. χωρίς συμμετοχήν κανενός άλλου κόμματος ή πολιτικού, ούτε και εκ των παρασυρθέντων και μετ' αυτού συνεργασθέντων εις το κατοχικόν Ε.Α.Μ. (Σβώλου, Τσιριμώκου, κλπ.), με επιστράτευσιν κομματικών στελεχών και οπαδών του, αλλά και σωρείας παραπλανηθέντων από απατηλήν συνθηματολογίαν και αδίστακτον ψευδολογίαν αγνών και ανυπόπτων Ελλήνων, ως και χιλιάδων βιαίως, δι' επιδρομών εις την ύπαιθρον χώραν, στρατολογηθέντων χωρικών, αρκετοί από τους οποίους όμως, διδομένης ευκαιρίας, και κατέφευγον, παραδιδόμενοι, εις τας εθνικάς δυνάμεις. Αυτός ήτο ο ψευδώνυμος «Δημοκρατικός Στρατός» !


Και δεν εδίστασε το Κ.Κ.Ε. εις την ένοπλον αυτήν επιχείρησίν του ακρωτηριασμού της ιδίας Πατρίδος, εφοσον είχεν ήδη προηγουμένως, από της δεκαετίας του 1920, αποδεχθεί το σχέδιον των σταλινικών πατρώνων του (3ης Διεθνους, από την ηγεσίαν του βουλγάρου Δημητρώφ) περί αυτονομήσεως της Μακεδονίας μας.


2.-Ετσι, ενω οι άλλοι Ευρωπαϊκοί λαοί επεδίδοντο εις το έργον της ανορθώσεως των χωρών των από τα ερείπια του 2ου παγκοσμίου πολέμου, ήδη το Κ.Κ.Ε. προεκάλεσε νέα πολλαπλάσια του πολέμου εκείνου δεινά, με δεκάδας χιλιάδας θυμάτων και τεραστίας υλικάς καταστροφάς


και με μελανωτέραν σελίδα το κατάπτυστον παιδομάζωμα, δηλαδή την διαρπαγήν χιλιάδων, συγκεκριμένως 28.010, μικρών Ελληνοπαίδων ηλικίας μόλις 3 εως 14 ετών της υπαίθρου χώρας από τους γονείς των και την βιαίαν μεταφοράν των εις γειτονικάς και άλλας κομμουνιστικάς χώρας, δια να μεταβληθούν εις γενιτσάρους, εχθρούς της Πατρίδος των, το παιδομάζωμα, το οποίον επισήμως εστιγματίσθη από τον επιτοπίως ἐργασθεῖσαν «Βαλκανικόν Επίτροπον» του Ο.Η.Ε. με την από 21.5.1948 απόφασίν της, ως «κακούργημα γενοκτονίας» (crime of genocide).
Και την εθνικήν αυτήν υπέρ υπάρξεως, διασφαλίσεως της εθνικής και εδαφική μας ακεραιότητος και ελευθέρου του εθνικού δημοκρατικού μας βίου, αγώνα διεξήγαγεν ἡ άλλος από κοινοβουλευτικον καθεστώς, λειτουργούσης της Βουλής, με Πρωθυπουργόν τον αείμνηστον αρχηγόν του κόμματος των Φιλελευθέρων Θεμιστοκλήν Σοφούλην και με ομοφωνίαν όλων των πολιτικών κομμάτων και δυνάμεων της χώρας (πλήν του στασιάσαντος Κ.Κ.Ε.). Δηλαδή ακόμη και ο τραγικός εκείνος εθνικός διχασμός, η διαίρεσις μεταξύ βενιζελικών καί αντιβενιζελικών (βασιλοφρόνων), η οποία από δεκαετίας, ήδη από της ενάρξεως του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, είχε ταλανίσει την χώραν και έφθασεν εις τον παροξυσμον κινημάτων και αντικινημάτων, επανειλημμένων απόπειρων δολοφονίας (1920 και 1933) του Πρωθυπουργού και αρχηγού των Φιλελευθέρων Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και οδήγησεν ουσιαστικώς εις την δίκην, καταδίκην και εκτέλεσιν των πέντε ηγετικών προσωπικοτήτων της αντιπάλου παρατάξεως και του αρχιστρατήγου (το 1922), Ο εν λόγω διχασμος τότε, το 1946, ἐξηνεμίσθη πλήρως ενώπιον της απειλουμένης νέας του Εθνους συμφορας. Τόση ήτο η τραγικότης των ημερών εκείνων, ώστε και αντιθέσεις ποτισθείσαι εκατέρωθεν με αίμα να εξαφανισθούν. Και οι τέως θανάσιμοι αντίπαλοι εσχημάτισαν την συμμαχικήν Κυβέρνησιν Λαϊκών (Βασιλοφρόνων) και Φιλελευθέρων, υπό την Προεδρίαν μάλιστα του Θεμιστοκλέους Σοφούλη, αμέσου διαδόχου του Ελευθερίου Βενιζέλου εΙς την αρχηγίαν του κόμματος των Φιλελευθέρων, καίτοι μάλιστα τούτο υπελείπετο εις βουλευτικάς έδρας του, έχοντος θριαμβεύσει κατά τας προηγηθείσας εκλογάς της 31ης Μαρτίου 1946, Λαϊκού κόμματος. Και με την πλήρη και ανεπιφύλακτον συναίνεσιν και των λοιπών μικροτέρων εις δύναμιν πολιτικών σχηματισμών, κυριολεκτικώς σύσσωμον το έθνος αντιμετώπισε νικηφόρως την ξενοκίνητον επέλασιν, την μάστιγα του κομμουνιστοσυμμοριτισμού.Δεν επρόκειτο λοιπόν περί καταστολής ανταρσίας «αδίκως διωκομένων δημοκρατικών Ελλήνων πολιτών»(!), όπως με ύστερίαν διαλαλεί συνεχώς η κομμουνιστικ΄η προπαγάνδα, αλλά περί καταστολής στάσεως, έξωθεν υποκινηθείσης και κατευθυνομένης με πειθήνιον εκτελεστήν το κόμμα «του εγκλήματος και της Εθνικής προδοσίας» κατά τον επιτυχέστατον ιστορικόν χαρακτηρισμόν δια το Κ.Κ.Ε. της εποχής εκείνης του αειμνήστου Γεωργίου Παπανδρέου, αρχηγού του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Πρωθυπουργού της απελευθερώσεως, του μετέπειτα θρυλικού «Γέρου της Δημοκρατίας». Ούτε φυσικά επρόκειτο περί «εμφυλίου πολέμου». Οι έχοντες Ελληνικήν παιδείαν γνωρίζουν, ότι ο «πόλεμος» κυριολεκτείται μόνον από διαμάχης μετά ξένων, ποτέ μετά ομοφύλων, πολέμιοι είναι μόνον ξένοι και ο πόλεμος μόνον με ξένους διεξάγεται, ενώ διαμάχη και αντιπαράθεσις προς ομοφύλους ονομάζεται «στάσις».

γει χαρακτηριστικώς ο Πλάτων, κατά λέξιν, « ... λέγω δε τα δύο, το μεν οiκεiον και ξυγγενές, το δε αλλότριον και 'οθνειον. Απο μεν ουν τα του οικείου έχθρα στάσις κέκληται, από δε τα του αλλοτρίου πόλεμος» (Πολιτεία, 470 Β).


Και η στάσις αυτή έχει όνομα. Το αντλεί από τις κείμενες διατάξεις της Ποινικής νομοθεσίας. Η απόπειρα βιαίας μεταβολής του πολιτεύματος της χώρας (όπως εν προκειμένω από ελευθέρου δημοκρατικού εις καταπιεστικόν κομμουνιστικόν) συνιστά το κακούργημα της εχάτης προδοσίας [ άρθρον 123 § 2 του προϊσχύσαντος μέχρι και του 1950 Ποινικου Νόμου, αρθρον 134 § 1 Β β του ισχύοντος Ποινικού Κώδικος]. Η Επιχείρησις βιαίας αποσπάσεως εδάφους απο το ελληνικόν κράτος (οπως εν προκειμένω της Μακεδονίας μας) συνιστά το κακούργημα της προδοσίας (επιβουλής της ακεραιότητος) της χώρας [ αρθρον 123 § 4 Ποινικού Νόμου, αρθρον 138 § 1 Ποινικού Κώδικος ]. Η δε συμφωνία η ένωσις με άλλους (ένα ή περισσοτέρους) προς διάπραξιν συγκεκριμένων κακουργημάτων (όπως τα προκείμενα) συνιστά το έγκλημα της συμμορίας [αρθρον 57 Ποινικού Νόμου, αρθρον 187 § 1 Ποινικού Κώδικος].Και ας προστεθεί εδώ ότι δεν πρόκειται περί ιδιαιτερότητος της Ελληνικής Ποινικής Νομοθεσίας, παλαιάς και ισχυούσης. Διότι τα ίδια εγκλήματα με τους ιδίους χαρακτηρισμούς και τας ιδίας αυστηράς κυρώσεις προβλέπουν και αι ξέναι ποινικαί νομοθεσίαι, όλων των πολιτισμένων χωρών.

Εθνοπροδόται και προδόται της χώρας, λοιπόν, και συμμορίται υπήρξαν, κατά τον μόνον δυνατόν και επιστημονικώς ακριβή χαρακτηρισμόν, οι αποτελέσαντες τον ψευδώνυμον «Δημοκρατικόν Στρατόν». Επομένως και ορθότατα εχαρακτηρίζοντο ανέκαθεν ως «συμμορίαι» και εγίνετο λόγος συνεκδοχικώς περί «συμμοριτοπολέμου», εξ αιτίας δε της αποκλειστικώς από το Κ.Κ.Ε. ποδηγετήσεώς των, περί «κομμουνιστοσυμμοριών» και «κομμουνιστο-συμμοριτοπολέμου».

3.- Ανέκαθεν εχρησιμοποιούντο από όλους οι όροι αυτοί, αλλά κατά τας πρώτας μόνον από τας εθνικάς αυτάς τραγωδίας δεκαετίας. Διότι ο χαρακτηρισμός εις το πολιτικόν λεξιλόγιον άλλαξεν από της μεταπολιτεύσεως του 1974 και εντεύθεν. Η αλλαγή, χωρίς να δικαιολογήται, έχει εν τούτοις την κοινωνιολογικήν της εξήγησιν. Οφείλεται εις το μέγα έγκλημα των επιόρκων συνωμοτών της 21ης Απριλίου 1967, καταλύσεως του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και διά της βίας, - με διώξεις αναριθμήτων ελλήνων πολιτών και βασανιστήρια εις βάρος εκατοντάδων άλλων, ανεξαρτήτως κοσμοθεωρητικής, ιδεολογικής ή κομματικής τοποθετήσεως των θυμάτων των αυτών, - επιβολής του γελοιωδεστέρου καθεστώος, που ενώρισεν η ΕΛλάς. Με αποτέλεσμα η καθολική, εκτός των ιδιοτελών καιροσκόπων, συσπείρωσις και αντίθεσις του εληνικού λαού προς την επιβληθείσαν τυρρανίαν να συνεπιφέρει την συνεύρεσιν εις το αυτό αντίπαλον αυτής στρατόπεδον πάντων, και της δημοκρατικής Ελλάδος της Νίκης του Έθνους του 1949 και της ήττηθείσης μικράς, αλλά τόσον κακοποιού, συμμοριακής μειονοψηφίας. Ωστε του λοιπου να απαμβλυνθεί η μεταξύ των αντίθεσις ενώπιον των δεινών τας νέας συμφοράς, και συνακολούθως και η ορολογική επισήμανσις της παλαιάς εκείνης αντιπαραθέσεως να είναι λοιπού τοπος και πολιτικῶς ἀσύνετος. Διότι τον σημερινόν συναγωνιστήν σου δεν νοείται να τον αποδοκιμάζεις με τα κριτήρια του παρελθόντος του. Αὐτὴ είναι ἡ ὠμὴ ἐπὶ τοῦ προκειμένου αλήθεια των πραγμάτων, και όχι οιασδήποτε μορφής μετάγνωσις της εθνικόφρονος, δημοκρατικής Ελλάδος και μεταβολή αντιλήψεών της περί του κομμουνιστοσυμμοριτισμού∙Αλήθεια, την οποίαν μόνον οι αφρονες και οι έχοντες σκοταδιστικάς παρωπίδας αγνοούν. Ετσι ΕξηγεΊται και διατί, Ένας Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εΥγενεστάτη και αληθής ως εξέχουσα, εκ των σπανιωτάτων, πολιτικώ της Πατρίδος μας φυσιογνωμία, και μάλιστα η, κατά την γνώμην μου, κραταιοτέρα πνευματική μορφή της Ελλάδος του 20ου αιώνος, ομίλησε περί «εμφυλίου πολέμου» δια την υπέρ υπάρξεως αγώνα εκείνον του Εθνους∙ μολονότι δεν ήθελε να βιάσει την ιστοριοκήν περί τούτου αλήθειαν, η οποία, όπως έλεγε, καὶ δὲν ἀλλοιοῦται μὲ ὁσασδήποτε εἰς βάρος της κακοποιήσεις∙ καὶ αὐτὰ τὰ γνωρίζουν ὅσοι εἶχαν τὸ προνόμιον τῆς φιλίας καὶ πνευματικῆς ἀναστροφῆς μαζί του, ὅπως καὶ ὁ σύρων τὰς παρούσας γραμμάς.
Ἔτσι γίνεται πλέον καθολικῶς λόγος ἀνακριβέστατα καὶ ἀτόπως περὶ «ἐμφυλίου πολέμου» εις το πλαίσιον μιας εὐγενοῦς, πλήν αμφιβόλων αποτελεσμάτων, αδιεξόδου σήμερον πολιτικής σκοπιμότητος. Συγκεκριμένως, της επιτεύξεως πανεθνικής ομοφροσύνης δια οριστικής συμφιλιώσεως όλων των Ελλήνων. Ομως οΙαδήποτε συμφιλίωσις προϋποθέτει αμφοτερόπλευρον ενέργειαν, συγχωρείται ο πταίσας,αφού 'ομως αναγνωρίσει προηγουμένως, ότι έπταισε. Πράγμα το οποίον δεν συμβαίνει εν προκειμένω. Διότι, όχι μόνον τό, χωρίς όρους, νομιμοποιηθέν ως πολιτικόν κόμμα Κ.Κ.Ε. δεν εξεδήλωσε ποτέ την μεταμέλειάν του δια τα όσα, ως ανωτέρω, κακουργήματα εις βάρος της ελληνικής Πατρίδος διέπραξε, αλλά, καί, χωρίς τουλάχιστον να σιωπήσει, καθημερινώς από της μεταπολιτεύσεως και εντεύθεν επιδίδεται, δια λόγων, εντύπων και άλλων δημοσιευμάτων στελεχών και όλων πνευματικώς ανερματίστων υποτακτικών του σκοταδιστών, ως και δι’ επισκέψεων εις τους τόπους του δράματος, «Εορτών» και «πανηγύρεων» και εμετικών εξιστορήσεων, εις συνεχή και αδιάλειπτον εξύμνησιν των «πεπραγμένων» του εκείνων, των «έργων και ημερών» και άθλων, βεβαίως κατά το πλείστον ανυπάρκτων και φανταστικών, του φρικαλέου εκείνου ψευδωνύμου «Δημοκρατικού Στρατού». Καί είναι φανερόν πόσον βλαπτικό δια το εθνικόν μας σύνολον είναι η αδίστακτος αυτή πλαστογράφησις της Ιστορίας, δυναμένη, απομένουσα χωρίς καταγγελίαν της, να παραπλανήσει τον άδολον και ανύποπτον νέαν γενεάν. Παρά ταύτα, το σύνολον σχεδόν, με περιθωριακές εξαιρέσεις, του λοιπού πολιτικού κόσμου της χώρας, όλων των αποχρώσεων, ακολουθεί σταθερῶς τὴν υἱοθετηθεῖσαν ἐπὶ τοῦ προκειμένου από της ελληνικής μας Δημοκρατίας πολιτικὴν τῆς χωρίς αντίκρυσμα συγχωρήσεως τῶν παλαιῶν ἐκείνων ἐγκλημάτων, ὡς καὶ τῆς ἀπροσμετρήτου ἀνοχῆς καὶ σιωπῆς ἐνώπιον τῶν νεωτέρων ἐλεεινῶν, ὡς ἀνωτέρω, προκλήσεων καὶ ψευδολογιῶν.
Καὶ προσωπικῶς φρονῶ, αὐτὸ γίνεται παρὰ τὴν πλήρη γνῶσιν τῆς ἀληθοῦς τῶν πραγμάτων, χωρὶς τὰς κακοποιήσεις της, Ἱστορίας. Ἔτσι ἑρμηνεύω π.χ. καὶ τὴν δήλωσιν τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ κατὰ πρόσφατον ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν νῆσον Ἅγιος Εὐστράτιος, τόπον ἐξορίας κομμουνιστῶν κατὰ τὴν ἐπίμαχον ἐκείνην περίοδον τοῦ ἀγῶνος τοῦ Ἔθνους, καὶ τὸν χαρακτηρισμὸν τοῦ συγκεκριμένου οἰκήματος τῆς ἐκεῖ διαμονῆς των ὡς «Μουσείου τῆς Δημοκρατίας». Χαρακτηρισμόν, ὁ ὁποῖος καὶ προεκάλεσε θύελλαν διαμαρτυριῶν ἁγνῶν, συνειδητῶν Ἑλλήνων πατριωτῶν, ὄχι δὲ μόνον ἐκ τῶν ἐπιζώντων μαχητῶν τοῦ ἱεροῦ ἐκείνου τοῦ Ἔθνους ἀγῶνος. Φρονῶ, ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς μὲ τὰ λεγόμενά του ἤθελε νὰ ἐξάρῃ, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Πατρὶς συμπεριεφέρθη τότε μὲ δημοκρατικὸν ἀνθρωπισμόν, απλώς αδρανοποίησε τους αγωνιζομένους εναντίον της εχθρούς της δια της κρατήσεώς των, και δεν τους εξώντωσε φυσικώς, ούτε τους απέστειλεν εις ψυχιατρεία ή καταναγκαστικά 'εργα, κατά την πρακτικήν των απολυταρχικών καθεστώτων, και ιδίως των κομμουνιστικών («Γκουλάκ», κλπ.). ώστε προβάλλουν όντως ως Μουσεία Δημοκρατίας οι τόποι εκείνοι κρατήσεως, δείγματα εὐγενοῦς δημοκρατικῆς συμπεριφορᾶς χώρας πολιτισμένης, ἀκόμη καὶ πρὸς απεργαζομένους τον αφανισμόν της,. Διότι δεν διανοούμαι, ότι ο Ελλην Πρωθυπουργος ήθελε με τον ανωτέρω χαρακτηρισμόν νά μυκτηρίσῃ την δημοκρατικήν Ελλάδα και τον εθνικόν αντισυμμοριακό αγώνα.

4. Αποτελεί παναρχαίαν ελληνικήν παράδοσιν η απόδοσις τιμών εις τους νεκρούς, και μάλιστα εις τους υπέρ της Πατρίδος πεσόντας. «Τω πατρίω νόμῳ χρώμενοι», γράφει ὁ Θουκυδίδης (Ἱστορία, ΙΙ 34, 35) «δημοσίας ταφὰς ἐποιήσαντο» οἱ Ἀθηναῖοι διὰ τοὺς πεσόντας κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, ὁπότε καὶ ἐξεφώνησεν ὁ Περικλῆς «ἔπαινον τὸν πρέποντα» δι’ αὐτούς, τὸν περίφημον ἐπιτάφιόν του, καθὼς ἐπεβάλλετο «ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιμάς».
Καὶ ὅμως ἡ πατρογονικὴ αὐτὴ συνήθεια, ἡ ἐπὶ χιλιετηρίδας ἀδιαλείπτως ἀκολουθουμένη, ἔπαυσε βαθμηδὸν ἀπὸ τῆς μεταπολιτεύσεως τοῦ 1974 καὶ ἐντεῦθεν τηρουμένη διὰ τοὺς πεσόντας ὑπὲρ Ἑλλάδος ἐλευθερίας κατὰ τὸν ἱστορικὸν ἐκεῖνον ἀγῶνα τοῦ Ἔθνους ἐναντίον τοῦ ξενοκινήτου κομμουνιστοσυμμοριτισμοῦ∙ διὰ νὰ ἐγκαταλειφθῇ κατὰ τὰς ἡμέρας μας ὁλοσχερῶς. Καὶ ἀπὸ τὸν πολιτικὸν κόσμον γενικῶς καὶ ἀπὸ τὴν ἐπίσημον Πολιτείαν ! Καὶ ἐπενδύεται ἡ τοιαύτη ἀσυγχώρητος ἀσέβεια πρὸς τοὺς πεσόντας καὶ τοὺς ἀγωνισθέντας διὰ νὰ εἴμεθα ἐμεῖς σήμερον ἐλεύθεροι, μὲ ἑτοιμόρροπον δικαιολογίαν. Καὶ πάλιν, τὴν ἀνάγκην λήθης τοῦ παρελθόντος καὶ ἐθνικῆς συμφιλιώσεως.
Ἀλλὰ τὴν πραγματικὴν συμφιλίωσιν ἡ ἐγκληματήσασα, ἀντίπαλος τοῦ Ἔθνους, πλευρά, ὅπως προεξετέθη, δὲν τὴν ἀποδέχεται∙ διότι δὲν ἀρκεῖται εἰς πολλαπλῶς κατὰ τὰς τελευταίας δεκαετίας ἐκφραζομένην, ἀκόμη καὶ διὰ κρατικῶν παροχῶν (συντάξεων, κλπ.!), ἐθνικὴν τῶν ἀνομημάτων της συγχώρησιν, ἀλλὰ ἐπιδιώκει καὶ τὴν ρητὴν τῶν ἐγκλημάτων της δικαίωσιν. Ἐξ ἄλλου, μὲ τὴν ἀνωτέρω πολιτικὴν λησμονεῖται, ὅτι ἡ λήθη εἶναι καὶ γλωσσικῶς ἀκόμη τὸ ἀντίθετον τῆς ἀληθείας, τὴν καταπνίγει ὁλοσχερῶς ! Προκειμένου δὲ περὶ ἐπικῶν σελίδων τῆς ἐθνικῆς Ἱστορίας, ὅπως τοῦ ἐναντίον τοῦ κομμουνιστοσυμμοριτισμοῦ ἀγῶνος τοῦ Ἔθνους, τὴν κολοβώνει ἐθνοβλαβῶς. Κυρίως δέ, τοιαύτη λήθη τίποτε ἀπολύτως δὲν ὑπηρετεῖ. Διότι ἡ Πολιτεία θὰ ἠμποροῦσε κάλλιστα νὰ συνεχίσῃ τὴν ὀρθὴν πολιτικήν της κατευνασμοῦ τῶν παθῶν τοῦ παρελθόντος διὰ τῆς πρακτικῆς τῆς ἴσης μεταχειρίσεως καὶ ἰσονομίας πάντων ἀνεξαιρέτως τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ παύσῃ τιμῶσα συγχρόνως καὶ τοὺς ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ Ἔθνους πεσόντας καὶ ἀγωνισθέντας. Τοὐλάχιστον καὶ πρὸς ἐθνικὸν τῶν νεωτέρων φρονηματισμόν. Ὅταν μάλιστα ἡ ἀντίπαλος, ἡ ἐθνικῶς ἐγκληματήσασα, πλευρὰ καθημερινῶς ἀνυμνεῖ καὶ τιμᾷ τοὺς ἰδικούς της ἐθνοπροδότας νεκροὺς καὶ ἀγωνιστάς. Ἐπὶ τέλους, ὁ κατευνασμὸς δὲν συνεπάγεται ἀχωρίστως καὶ τὴν πλαστογράφησιν της εθνικής μας Ἱστορίας διὰ τῆς διαγραφῆς χρυσῶν δέλτων της.5.- Και είναι πράγματι ολόχρυσοι αι σελίδες της ιστορίας μας του αντισυμμοριακού εκείνου αγώνος. Διότι η 30η Αυγούστου 1949, η τελειωτική νίκη του έθνους εις τον Γράμμον και το Βίτσι, έχει όχι μόνον στενώς ελληνικήν, αλά υπερεθνικήν, πανανθρωπίνην, αποφασιστικήν διά τον ρουν της παγκοσμίου ιστορίας, σημασίαν. Ίσταται ισότιμος προς την πανένδοξον 28ην Οκτωβρίου 1940.
Πράγματι, όπως και άλλοτε, εις μήνυμά μου κατά τον εορτασμόν της 5Οης επετείου της Νίκης του έθνους, εσημείωσα, αύτη εντάσσεται εις την χορείαν των σημαντικωτέρων συμβάντων της Παγκοσμίου Ιστορίας. Και έρχεται ως αδιάσπαστος κρίκος προς επιβεβαίωσιν της Ελληνικής αρετής του αδιαλείπτου αγώνος υπέρ του ανθρωπισμού. Διότι, όπως κατά την αρχαιότητα ο ελληνισμός διέσωσε τον ανθρώπινον πολιτισμόν από την Ασιατικήν βαρβαρότητα∙ Οπως κατά τους Μέσους χρόνους το Βυζάντιον, ἡ Μεσαιωνικὴ αὐτὴ Ἑλληνική μας Αυτοκρατορία, διεφύλαξε τὴν Ευρώπην από χίλια και πλέον ἔτη ἀπὸ της επιδρομής και πάλιν κυρίως Ασιατών βαρβάρων επιδρομέων∙ ὅπως κατὰ τοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους τοῦ 20οῦ αἰῶνος ἡ Ἑλλὰς ἠγωνίσθη παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν Δημοκρατιῶν ἐναντίον τῶν δυνάμεων του ολοκληρωτισμού, και μάλιστα έδωσεν αυτή, κατά τον δεύτερον πόλεμον, διά θριαμβευτικῆς συμβολῆς της εἰς αποφασιστικήν καμπήν του, την νίκην εις τους συμμάχους [βλέπε σχετικώς τα εξαίρετα βιβλία του αειμνήστου Αχιλλέως ΚΥΡΟΥ, Ἡ Ἑλλὰς ἔδωσε τὴν Νίκην, 2α εκδοσις, καὶ Ἡ ἀποφασιστικὴ καμπὴ τοῦ πολέμου, αμφότερα Ἀθῆναι, Ἀετός, 1945 καὶ 1946 ἀντιστοίχως]∙ ἔτσι και με τον εναντίον του ξενοκινήτου κομμουνιστο-συμμοριτισμοῦ νίκην, που κατήγαγον, μὲ τὴν ὑλικὴν μόνον βοήθειαν τῶν συμμάχων μας, μὲ τοὺς ἀγῶνες, τις θυσίες και τὸ αἷμα των, μόνα των, τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, οὐσιαστικῶς διέσωσαν καὶ πάλιν τὸν ἀνθρώπινον πολιτισμόν : Διότι, ἐὰν τότε ἡ Ἑλλὰς ὑπέκυπτε, καὶ ἐξετείνετο τοιουτοτρόπως ἡ σοβιετικὴ κυριαρχία μέχρι τῆς Μεσογείου, ἡ μὲν γείτων Τουρκία, πάντοτε καιροσκόπος, θὰ ἐνέδιδε, ἡ δὲ λοιπὴ Εὐρώπη, περιδεὴς καὶ ὑπὸ τὴν πίεσιν τῶν ἰσχυρῶν κατὰ τόπους κομμουνιστικῶν κομμάτων, ἀσφαλῶς θὰ ἐσυνθηκολόγει. Καὶ ἔτσι καὶ ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη θὰ ἐσύρετο ὑπὸ τὸ πέλμα τῆς σκοταδιστικῆς σταλινικῆς κτηνωδίας, τῆς ὁποίας τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον θύματα σύγχρονοι ἱστορικοὶ ἀναβιβάζουν εἰς σχεδὸν ἑκατὸν ἑκατομμύρια ! [βλέπε σχετικῶς τὸ ἐκπληκτικῆς τεκμηριώσεως ἔργον τῶν COURTOIS, WERTH, PANNÉ, PACZKOWSKI, BARTOSEK, MARGOLIN, Le livre noir du Communisme, Crimes, Terreur, Répression (Tὸ μαῦρο βιβλίο τοῦ κομμουνισμοῦ, Ἐγκλήματα, Τρόμος, Καταπίεσις), Paris, Robert Laffont, 1998, σελίδες 923 ]. Ὁπότε καὶ ἡ Δημοκρατία παντοτε θὰ κατελύετο ἀνεπανορθώτως καί, συνακολούθως, ἐκ τῶν πραγμάτων θὰ ἀπεκλείετο καὶ ἡ, ἐκ τῆς ὑπάρξεως ἀκριβῶς τῆς Ἐλευθέρας Εὐρώπης, σημειωθεῖσα μετὰ 40ετίαν ἐξέλιξις, ἡ ὁποία ὡδήγησεν εἰς τὴν κατάρρευσιν παντοῦ εἰς τὴν Εὐρώπην τοῦ σοβιετικού συστήματος. Αυτά είναι τα αναμφισβήτητα ιστορικά δεδομένα, τα οποία ὐδεὶς με ελεύθερον πνεύμα και τιμίαν συνείδησιν δικαιούται να διαστρέφῃ ἢ ἀγνοῇ.
Και τα οποία οφείλομεν 'ολοι να ενθυμούμεθα, αλλά και εις όλους να υπενθυμίζωμεν. Και προπαντως εις τους ξένους, όλους τους ελευθέρους λαούς, οι οποίοι, κατα τα ανωτέρω, οφείλουν την διάσωσιν και τας ιδικάς των ελευθερίας εις τον εν λόγω αγώνα και τας τ’ αυτών θυσίας του Ελληνικού λαού, ανερχομένας, πέρα των τεραστίων υλικών καταστροφών, εις το ακόλουθον φοβερόν εις ανθρωπίνους απωλείας τίμημα : εκτελεσθέντες πολίται 4.123, - εκτελεσθέντες ιερείς 165,- πολίται φονευθέντες εις ναρκοπέδια 931,- αξιωματικοί καί ανδρες της Χωροφυλακής, φονευθέντες 1.579, τραυματισθέντες 2.329,- αξιωματικοί και άνδρες του Στρατού φονευθέντες 12.777, τραυματισθέντες 37.732 (βλέπε σχετικώς το διαφωτιστικώτατον βιβλίον του Ευαγγέλου ΑΒΕΡΩΦ, Φωτιά καιΤσεκούρι, μετάφρασις εκ της γαλλικής, Αθήναι, Εστία, 1974, σελ. 466).
Και κυριώτατα επιβάλλεται η υπόμνησις της ανωτέρω αληθείας προς τους γειτονικούς μας λαούς, αυτούς, οἱ ὁποῖοι ὑπὸ τὸ κομμουνιστικόν των καθεστὼς ὠργάνωσαν καὶ κατηύθυναν τὴν ἐναντίον μας ἐπιβουλὴν καὶ οἱ ὁποῖοι, κατὰ παράδοξον τῆς μοῖρας τροπήν, ὠφελήθησαν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν ἰδικήν μας πανεθνικὴν ἀντίστασιν, διὰ νὰ ζοῦν σήμερον καὶ αὐτοὶ ἐλεύθεροι. Καὶ ἔχει ἡ πρὸς αὐτοὺς ἰδιαιτέρως ὑπόμνησις καὶ σύγχρονον ἀποστολήν : διὰ νὰ παύσουν, ἐπαναλαμβάνοντες τὸν κακὸν ἑαυτόν των, βυσσοδομοῦντες καὶ σήμερον ἐναντίον τῆς ἐθνικῆς και εδαφικής μας ακεραιότητος και ανεξαρτησίας, εγκαταλείποντες επιτέλους τας κατακτητικάς των εις βάρος μας βλέψεις των : οι Βούλγαροι με τὸ ἐπίσημον δόγμα των, οτι συνορεύουν γύρωθεν προς εδάφη μὲ βουλγαρικοὺς πληθυσμούς (ἐννοοῦν φυσικά, ἐν σχέσει πρὸς τὴν Ἑλλάδα, τὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Δυτικὴν Θράκην),- οἱ Σκοπιανοὶ μὲ τὰς περὶ Μακεδονικῆς ἐθνότητος τερατώδεις ἀνοησίας των, οἱ Ἀλβανοὶ μὲ τὰ περὶ Τσαμουριᾶς φληναφήματα καὶ τὰς μέχρι καὶ Ἄρτης παραλόγους διεκδικήσεις των.
Ἡ ἐπίγνωσις τῶν ἀνωτέρω ἀδιασείστων ἀληθειῶν ἀναδεικνύει καὶ τὸ πόσον ἀπερίσκεπτος καὶ εὐθέως βλαπτικὴ διὰ τὰ γενικώτερα ἐθνικά μας συμφέροντα ὑπῆρξεν ἡ κατάργησις τοῦ ἐπισήμου ἑορτασμοῦ τῆς Νίκης τοῦ Ἔθνους τοῦ 1949. Διότι ἔτσι ἐνεταφιάσαμεν μὲ τὰ ἴδια μας τὰ χέρια κραταιὰ ἐθνικὰ πλεονεκτήματα, ἀπωλέσαμεν ἀδιαμφισβητήτους τίτλους τιμῆς διὰ τὴν Πατρίδα μας. Ἰδιαιτέρως χρησίμους κατὰ τοὺς σημερινοὺς σκοτεινοὺς δι’ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα καιρούς, κατὰ τοὺς ὁποίους ἡ ζωὴ λαῶν καὶ ἐθνῶν κινεῖται εἰς τὸ χάος καὶ τὸ ἔλεος ἀδιστάκτων συμφερόντων καὶ κατευθυνομένης ἀναρχίας.
6.- Διεκηρύχθη ὡς πολιτικὸν πρόγραμμα τῆς κυβερνώσης σήμερον παρατάξεως ἡ ἐπανίδρυσις τοῦ Κράτους. Ἡ προεκλογικὴ αὐτὴ δέσμευσις προϋποθέτει λογικῶς, ὅτι, κατὰ τὴν ἀντίληψιν τῶν σήμερον κυβερνώντων, τὸ Κράτος εἶχε περιέλθει εἰς κατάστασιν ἀποσυνθέσεως. Ἐκτίμησις, μὴ ἀπέχουσα τῆς πραγματικότητος εἰς ὡρισμένους τοὐλάχιστον τομεῖς, ὅπως π.χ. εἰς τὴν Παιδείαν, ὅπου τὸ ἔργον τῆς ἀποσυνθέσεως ἔχει μακρὰν ἱστορίαν, ἤρχισεν ἀπὸ τῆς μεταπολιτεύσεως, μὲ τὴν οὐσιαστικὴν δολοφονίαν τῆς γλώσσης μας καὶ μὲ σχολικὰ ἐγχειρίδια, ἱστορικὰ καὶ ἄλλα, μόνον παιδείαν Ἑλληνικὴν μὴ προσφέροντα∙ διὰ νὰ συνεχισθῇ ἔκτοτε ἀδιακωλύτως, μὲ φωτεινὴν ἐξαίρεσιν τὴν ἀπόπειραν τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Τρίτση, ὡς Ὑπουργοῦ Παιδείας, μὲ τὴν ἐπίσημον ἐξαγγελίαν προγράμματος «ἀνακτήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας», διὰ τὸ ὁποῖον ὅμως αὐτὸς ἐξεδιώχθη ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν, τοῦ δὲ προγράμματός του, καίτοι τυχόντος διακηρυχθείσης κυβερνητικῆς ἐγκρίσεως, ἐγκαταλειφθέντος∙ ἀποσυνθέσεως ἀνεμποδίστου, χωρὶς καμμίαν διαμαρτυρίαν ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν φύλακας, ποικιλωνύμους πνευματικούς μας ταγούς, ὅλους, μὲ ἐλαχίστας ἐξαιρέσεις, μεριμνῶντας, ἀκόμη καὶ μὲ ἀτομικὴν συμβολὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς κατεδαφίσεως, μόνον διὰ τὴν ἀπόκτησιν τοῦ περιποθήτου τίτλου τοῦ προοδευτικος, - ουσιαστικός «προοδευτικοῦ», μὲ εἰσαγωγικά, σκοταδιστοῦ, χωρὶς εἰσαγωγικά...
Ἀλλὰ ἡ ἀποσύνθεσις δὲν ἀνέκυψεν ἐκ τοῦ μηδενός, συνετελέσθη διὰ θεσμικῶν, νομοθετικῶν, ἐπεμβάσεων. Ἑπομένως ἐπανίδρυσις δὲν ἠμπορεῖ νὰ πραγματοποιηθῇ παρὰ μόνον μὲ τὴν ἀνατροπὴν καὶ κατάργησιν τῶν θεσμικῶν μεταβολῶν, ποὺ ὡδήγησαν εἰς τὴν ἀποσύνθεσιν. Αὐτὸ ἀναμένουν οἱ πιστεύοντες εἰς τὴν ἀνάγκην ἐπανιδρύσεως. Ἄλλως ἡ ἐπαγγελία θὰ παραμείνῃ μετέωρος, ἀναδίδουσα ἁπλῶς ὀσμὴν ἀερολογίας.
Ἔτσι καὶ ἐπὶ τοῦ προκειμένου : Ἀποσύνθεσιν, καὶ μάλιστα ἐθνικήν, ὄχι ἁπλῶς κρατικήν, συνιστᾷ καὶ ἡ θεσμικὴ ἐγκατάλειψις τοῦ ἐπισήμου ἑορτασμοῦ τῆς Νίκης τοῦ Ἔθνους ἐναντίον τοῦ ξενοκινήτου κομμουνιστοσυμμοριτισμοῦ. Διότι, ὅπως προεξετέθη, ἡ ἐπὶ τῆς Νίκης τοῦ Ἔθνους σιωπή, χωρὶς τίποτε νὰ ὑπηρετῇ, μόνον τὴν πλαστογράφησιν τῆς προσφάτου Ἐθνικῆς μας Ἱστορίας διὰ τῆς διαγραφῆς τῶν ἐνδοξοτέρων σελίδων της ἀπεργάζεται.
Ἐπιβάλλεται, λοιπόν, καὶ ἐπὶ τοῦ κεφαλαιώδους αὐτοῦ θέματος, ἡ ἀποκατάστασις, ἡ ἐπαναθέσπισις δηλαδὴ ὑπὸ τῆς Πολιτείας, μεριμνώσης διὰ τὴν ἐπανίδρυσιν τοῦ Κράτους καὶ συνακολούθως διὰ τὴν ἐνδυνάμωσιν τῆς ἐθνικῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ αὐτογνωσίας, τοῦ ἐπισήμου ἑορτασμοῦ τῆς Νίκης τοῦ Ἔθνους τοῦ 1949.
Αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ ἐθνική μας παράδοσις. Καὶ ἡ ἀνάγκη ἀνακτήσεως ἀδιατιμήτου, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἐθνικοῦ μας πλεονεκτήματος. Καί, βεβαίως, τὸ χρέος τιμῆς ἡμῶν τῶν ἐπιγενομένων ἔναντι τῶν πεσόντων ἐκείνων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιζώντων μαχητῶν τοῦ ἐπικοῦ ἐκείνου ἀγῶνος. Αὐτῶν, ποὺ μὲ τοὺς ἀγώνας καὶ τὰς θυσίας των συνετέλεσαν, ὥστε νὰ ζοῦμε σήμερον ἐμεῖς ἐλεύθεροι.
Δὲν ἔχει βεβαίως καὶ τόσην σημασίαν δι’ αὐτούς, ἐὰν ἡ ἐπίσημος Πολιτεία ἐπὶ τέλους συνέλθῃ καὶ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν ὑπερτάτου καὶ ἔναντί των χρέους. Διότι, ἐν πάσῃ περιπτώσει οἱ μὲν πεσόντες, θὰ συνεχίσουν ἀναπαυόμενοι ἐν εἰρήνῃ εἰς τὸν δίκαιον, χάριν τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος, τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, αἰώνιον ὕπνον των. Οἱ δὲ ἐπιζῶντες μαχηταί, ἂς συντηροῦν μέσα των τὰ ζώπυρα τῆς νεανικῆς των ἀλκῆς καὶ τὴν ὑπερηφάνειαν διὰ νὰ νεανικά των ἆθλα. Ἀρκεῖ δι’ ὅλους, ὅτι τοὺς στέφει ἐσαεὶ ἡ ἐτυμηγορία τῆς ἀδεκάστου Ἱστορίας καὶ ἡ ἀναγνώρισις καὶ εὐγνωμοσύνη ὅλων τῶν συνειδητῶν Ἑλλήνων, ὅπου τῆς γῆς.-
Νέα Πεντέλη, 25η Αὐγούστου 2005.
Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης (www.sartzetakis.gr)

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2007

ΠΑΓΚΑΛΟΣ - ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ


MAΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ : "Είμαστε Κυβέρνηση Καραγκιόζηδων"
03.05.2006

ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ : "Μετά το 2000 διαλύσαμε την χώρα"
24.08.2006

Στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ξέσπασε ο Θόδωρος Παγκαλος την 24.08.2006.
Ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ «από το 2000 και μετά τα έκανε χάλια στους περισσότερους τομείς», για να παρέμβει η Βάσω Παπανδρέου, λέγοντας ότι «έγιναν και λάθη, αλλά το ΠΑΣΟΚ έκανε μεγάλο έργο...».
«Τι λες τώρα, Βάσω, διαλύσαμε τη χώρα!..», απάντησε ο κ. Πάγκαλος, ενώ στον λεκτικό διαξιφισμό παρενεβλήθη ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ Χρ. Πολυζωγόπουλος, ο οποίος απευθυνόμενος στον κ. Πάγκαλο είπε σε έντονο ύφος: «Τι είναι αυτά που λες; Σε τι χρησιμεύουν αυτά; Έτσι δεν βοηθάς, ήσουν κι εσύ υπουργός...».

«Ήμουν υπουργός για λίγο. Με παραίτησαν, ενώ αυτά που είπα (σ.σ.: κατά του νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό) τα είχαμε συνεννοηθεί μαζί. Εσένα δεν σου κάνανε τίποτα και την πλήρωσα εγώ...», απάντησε ο κ. Πάγκαλος στον κ. Πολυζωγόπουλο. Ο διάλογος αντιμετωπίστηκε με αμήχανα γέλια από τα περισσότερα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τα οποία είχαν αντιληφθεί τις επικοινωνιακές διαστάσεις που μπορούσαν να λάβουν οι «ρουκέτες» του πρώην υπουργού, ενώ την τελευταία λέξη φέρεται ότι είχε η Μαρία Δαμανάκη, η οποία (αστειευόμενη) είπε στον Πάγκαλο: «Ούτε εγώ δεν τα είχα αυτά...».

ΑΥΤΟΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΤΟΥΣ


ΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΕΤΕ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΔΕΝ ΣΥΣΠΕΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥΣ

ΣΠΑΕΙ Ο ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ


Μείωση της διαφοράς που χωρίζει Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ έδειξαν τρεις νέες δημοσκοπήσεις που ήρθαν στη δημοσιότητα χθες। Η GΡΟ (Μega) περιόρισε τη διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων στο 1,2%, η Μetron Αnalysis (Αntenna) στο 1,6% και η εταιρεία Αlco (Αlter) στο 0,7%- διαφορές πάντοτε στο όριο του στατιστικού λάθους.
Oι τρεις μετρήσεις ήταν τηλεφωνικές και διενεργήθηκαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο και την Εύβοια, γι΄ αυτό και εμπεριείχαν ερωτήματα σε σχέση με την αντιμετώπισή τους.
Ισχνή αυτοδυναμία
Στο σύνολό τους έδειξαν ότι η νέα Βουλή που θα σχηματιστεί θα είναι πεντακομματική, όπως και ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου θα έχει ισχνή αυτοδυναμία. Από τη δημοσκόπηση της GΡΟ- η αμέσως προηγούμενη μέτρησή της έδειχνε τη διαφορά Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ στο 1,6% - προκύπτει ότι οι πολίτες δεν συμμερίζονται (64,3%) την άποψη της κυβέρνησης πως η τραγωδία οφείλεται σε ασύμμετρες απειλές. Μάλιστα ως κυριότερο αίτιο για την έκταση της καταστροφής, σε ποσοστό 41,3%, θεωρούν την έλλειψη συντονισμού από το κράτος. Ομοίως η Μetron Αnalysis- 1,5% η διαφορά στην αμέσως προηγούμενη μέτρησή της- έδειξε ότι 57% των πολιτών θεωρεί πως η πρωτοφανής έκταση των πυρκαγιών δεν οφείλεται σε οργανωμένο σχέδιο. Ωστόσο, 70,4% πιστεύει ότι για την καταστροφή υπάρχουν σαφέστατα πολιτικές ευθύνες, οι οποίες επιπλέον αποδίδονται από το 49,3% στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Κυβέρνηση συνεργασίας
Η ίδια δημοσκόπηση καταγράφει την αίσθηση των πολιτών ότι οι φωτιές θα επηρεάσουν (72,2%) το εκλογικό αποτέλεσμα, κυρίως προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των μικρότερων κομμάτων και της αύξησης του ποσοστού της αποχής. Εντύπωση προκαλεί το εύρημα σε σχέση με το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας της επόμενης κυβέρνησης. Το 49,8%- δηλαδή ένας στους δύο ψηφοφόρους- επιθυμεί μετά την 16η Σεπτεμβρίου να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ για αυτοδύναμη κυβέρνηση μιλάει το 43,6%.
Χαμηλές συσπειρώσεις
Η Μetron Αnalysis «δείχνει» χαμηλές συσπειρώσεις ψηφοφόρων γύρω από τα δύο μεγάλα κόμματα (70,9% Ν.Δ. και 71,5% ΠΑΣΟΚ) και συγχρόνως διαρροές από την κυβερνητική παράταξη προς την αξιωματική αντιπολίτευση στο 5% και αντιστρόφως στο 3,5%. Στα ενδιαφέροντα ευρήματα της δημοσκόπησης της GΡΟ καταγράφονται και οι απαντήσεις σε σχέση με τον καταλληλότερο για την πρωθυπουργία. Η διαφορά μεταξύ των κ.κ. Καραμανλή και Παπανδρέου περιορίζεται στις 10,1 μονάδες, ενώ τον Μάιο του 2007 βρισκόταν στο 16,7%.

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2007

ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ... ΦΑΓΟΥΡΑΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ

1945 : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ]


1955 : KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [ Ο ΘΕΙΟΣ ]

1965 : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ]

1975 : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [ Ο ΘΕΙΟΣ ]

1985 : AΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ]

1995 : ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ]

2005 : ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [ Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ]


ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΠΙ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΒΕΡΒΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΣ ;

" ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ "
( Γιώργος Α. Παπανδρέου - Προέδρος ΠΑΣΟΚ, Αύγουστος २००७)

" ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΕΝΤΕ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ"
( Κώστας Καραμανλής - Πρωθυπουργός , 2005 στου Μπαϊριακτάρη)

ΚΙ' ΟΜΩΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΕΞΟΔΑ


ΣΠΑΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ !

ΨΗΦΙΣΤΕ ΛΑΪΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ


ΟΧΙ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΥΡΟ

Ως γνωστόν μετά την γνωστή παραίτηση του Αχιλλέα Καραμανλή η Ελληνική Βουλή ψήφισε νόμο με τον οποίο τα λευκά ψηφοδέλτια θεωρούνται άκυρα.
Πρόκειται για σαφή συνταγματική εκτροπή , αφού το λευκό είναι συνειδητή ψήφος, ψήφος διαμαρτυρίας και δεν μπορεί να εξομοιώνεται με το άκυρο ψηφοδέλτιο.

Στην Δημοκρατία των Καραμανλήδων και των Παπανδρέου όμως το είδαμε και αυτό.

Το αποτέλεσμα όμως των βουλευτικών εκλογών προκύπτει από τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων!!!

Αυτό απλά σημαίνει ότι οι απηυδισμένοι πολίτες από τα πολιτικό σκηνικό , στην προσπάθειά τους να αποδοκιμασουν το ΠΑΣΟΚ και την ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, εφόσον ψηφίσουν λευκό στην ουσία τους ενισχύουν αφού η ψήφος τους προσμετράται στα άκυρα ψηφοδέλτια και δεν λαμβάνεται υπ' όψιν στην καταγραφή του εκλογικού αποτελέσματος.

Ομοίως και η αποχή από την ψηφοφορία ευννοεί τον Καραμανλή και τον Παπανδρέου αφού οι απέχοντες είναι βέβαιον ότι δεν θα ψήφιζαν τους δύο "κανακάρηδες" του συστήματος.

ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Εχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στους εαυτούς μας, απέναντι στους συμπατριώτες μας που κάηκαν αβοήθητοι από το πολιτικό σύστημα να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στους καταστροφείς της Πατρίδας.

Εχουμε υποχρέωση απέναντι στην Μακεδονία , απέναντι στην Πλεκτάνη του Σχεδίου Αναν , να σταματήσουμε τους "ΝΕΝΕΚΟΥΣ".

Η συμμετοχή όλων μας στις εκλογές είναι μονόδρομος !

Η ΑΠΕΧΘΕΙΑ ΣΤΟ ΑΝΙΚΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ 16η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2007

AΣ ΠΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣΕξαγγελίες για το ασφαλιστικό ακούσαμε από τον κ. Καραμανλή , όμως επιμελλώς αποφεύγει ο πρωθυπουργός να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα το πόρισμα της Επιτροπής Αναλυτή, το οποίο περιγράφει με τα πλέον μελανά χρώματα την κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας.

Ο κ. Καραμανλής δεν έκανε καμιά αναφορά για τα 4 δισ. ευρώ τον χρόνο που χάνονται στα ασφαλιστικά ταμεία από την εισφοροδιαφυγή, τα 8 δισ. ευρώ για τα χρέη του Δημοσίου στα Ταμεία και τα 3,2 δισ. ευρώ για τα χρέη των ιδιωτών ενώ όζει το θέμα των ομολόγων με τα «σκάνδαλα καταλήστευσης των Ταμείων με την κυβέρνηση να συνεχίζει να καλύπτει αυτήν την υπόθεση».

Άμεση ήταν όμως η αντίδραση του πρόεδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο που δήλωσε «ακούσαμε τις εξαγγελίες για το ασφαλιστικό, τις είχαμε ακούσει βέβαια ξανά κατά την προεκλογική περίοδο το 2004. Επουσιώδεις οι διαφοροποιήσεις. Ομως στα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν το σύστημα αφέθηκε στην τύχη του και έτσι έχουμε σημάδια κατάρρευσης. Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν χρειάζονται καινούργιοι πόροι και φόροι για το ασφαλιστικό. Αυτοί θα δοθούν από την ανάπτυξη! Αυτές είναι γενικολογίες που αν τις αφήσουμε να εξελιχθούν στην τύχη τους, κάποια στιγμή θα μας πουν ότι το σύστημα δεν έχει περιθώρια πόρων και έτσι θα βρεθεί άλλοθι, ώστε να επιδράμουν επί των ορίων ηλικίας και του ύψους των συντάξεων».

Για «επαναλαμβανόμενες και ανέξοδες υποσχέσεις» μιλησε και ο γραμματέας Τύπου της ΓΣΕΕ Στάθης Ανέστης, που εστιάζει την κριτική του σε δύο σημεία των εξαγγελιών του πρωθυπουργού:

-Την άρνηση να δεσμευτεί ότι θα συνεχιστεί και θα αυξηθεί η χρηματοδότηση του συστήματος. -Την προώθηση του τρίτου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή των επαγγελματικών ταμείων.

Εν ολίγοις η σιωπή αντικαθίσταται με γενικολογίες, ώστε να επαναπαυτούν οι εργαζόμενοι και στην πράξη μετα τις εξαγγελίες του ΚΛαραμανλή «Ούτε η επαρκής χρηματοδότηση διασφαλίζεται ούτε η αναπλήρωση των καταληστευθέντων αποθεματικών, ενώ για τα όρια ηλικίας δεν υπάρχει δέσμευση για να μην καταργηθεί το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης».

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΣΕΕ «Χρεωμένη» κατά 87.000 ευρώ είναι κάθε τετραμελής ελληνική οικογένεια, ενώ την ίδια στιγμή η πλειονότητα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα καλείται να τα... βγάλει πέρα με μηνιαίες αποδοχές από 500 έως 1.000 ευρώ.

Και ενώ το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε 245 δισεκατομμύρια ευρώ (από εκεί προκύπτουν και οι 87.000 ευρώ ανά οικογένεια), οι εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν στη χώρα μας αγεφύρωτες.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως το εισόδημα των 20% περισσότερο εύπορων Ελλήνων είναι εξαπλάσιο από το εισόδημα του 20% των λιγότερο εύπορων Ελλήνων. Οι όποιοι ρυθμοί ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας δεν έχουν αντίκτυπο στο εισόδημα του απλού έλληνα πολίτη. Δεν είναι τυχαίο πως τα συνδικάτα μιλούν για «πληθωρισμό κερδών και όχι πληθωρισμό μισθών».


Αναλυτικά σύμφωνα με επιστολή που έστειλε χθες η ΓΣΕΕ στους πολιτικούς αρχηγούς:

Δύο στους τρεις μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα έχουν καθαρές μηνιαίες αποδοχές που κυμαίνονται από 501 έως 1.000 ευρώ. Πάνω από το 50% των μισθωτών του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα από 1.001 έως 1.500 ευρώ.
Η αύξηση της εγχώριας ζήτησης στην οποία βασίστηκε η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο 1996- 2007 πιθανότατα να επιβραδυνθεί κατά τα επόμενα έτη, καθώς ο ρυθμός αύξησης της πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά σταδιακά θα μειώνεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προοπτική της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.

Δηλαδή η όποια ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας όλα τα προηγούμενα χρόνια στηρίχθηκε στην ευκολία με την οποία δανειοδοτούσε το Τραπεζικό Σύστημα τα ελληνικά νοικοκυριά, με στεγαστικά μέχρι εοτροδάνεια και δάνεια διακοπών.

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2007

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ "ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ" ΑΝΑΣΤΕΛΕΤΑΙ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΑΓΡΑΠΙΔΗ


ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ "ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΩΝ"

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.

ΕΠΙ ΕΝΝΕΑ ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΔΕΝ ΑΠΕΔΙΔΕ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Μέχρι σήμερα θεωρούσα τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα σοβαρό μετρημένο και έντιμο άνθρωπο. Ήλθε όμως το δημοσίευμα της 05.08.2007 της Εφημερίδος "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" και ανέτρτεψε τα πάντα.

Ο κ. Μπέζας μετέβη αυτοπροσώπως (!!!) στην Α' ΔΟΥ Πειραιά τον προηγούμενο μήνα προκειμένου να διευθετήσει μία "προσωπική περιπέτεια" του πρώην Δημάρχου Πειραιά, του μεγαλογιατρού Χρήστου Αγραπίδη.

Αιτία η εφαρμογή των νόμων της Ελληνικής Πολιτείας σε λάθος .. . πρόσωπα.

Συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος της Α' ΔΟΥ Πειραιά με απόφασή του υπακούοντας στους Ελληνικούς νόμους και το Σύνταγμα της χώρας προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου προχώρησε σε δέσμευση της περιουσίας του "γαλάζιου" Δημάρχου και δύο στενών συνεργατών του για ποσό 9.000.000 ευρώ που αφορούσαν οφειλές απο την μη απόδοση του ΦΠΑ στο Ελληνικό Δημόσιο , δημοτικής επιχείρησης στην οποία ήταν μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Με προσωπική παρέμβαση του κ. Μπέζα ( οι παστρικές δουλειές γίνονται χέρι - χέρι ) το Ελληνικό Δημόσιο αποδέσμευσε την περιουσία των "γαλάζιων" στελεχών (!!!)

Η αλητεία αυτή που συνιστά και ποινικό αδίκημα,πέρασε στα ψιλά των εφημερίδων.

Φαντάζεστε τον μανάβη της γειτονίας σας να χρωστούσε επίεννέα χρόνια ΦΠΑ;
θα τον είχε εκτελέσει το Ελληνικό Δημόσιο. Για τον μεγαλογιατρό όμως Δήμαρχο του Πειραία ο νόμος είναι ανίσχυρος.

Το ζητούμενο είναι εάν ο κ. Μπέζας ενήργησε αυτοβούλως ή εν γνώσει του Πρωθυπουργού;

Παντως το δημοσιέυμα δεν διαψεύσθηκε και το θέμα είναι ανοικτό.

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2007

Ο ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΣ κ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΛΑΪΚΙΖΕΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

"NA ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ" 
Απόδοση ευθυνών, όπου αυτές υπάρχουν ζήτησε ο νομάρχης θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης σε δήλωσή του για το θάνατο του 25χρονου Νιγηριανού στην Καλαμαριά.

"Ο τραγικός θάνατος του παλικαριού από τη Νιγηρία θύμισε σε όλους μας τις δύσκολες μέρες των Ελλήνων που πριν από λίγες δεκαετίες μετανάστευαν για να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι ψωμί. Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, όλοι έχουν δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή. Είναι χρέος της Ελληνικής πολιτείας, που η μετανάστευση καθόρισε την εξέλιξή της, με ευαισθησία να αποδώσει τις ευθύνες όπου και αν υπάρχουν", δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ψωμιάδης.

Ο απαράδεκτος κ. Ψωμιάδης λαϊκιζει όταν εξομοιώνει τους λαθρομετανάστες στην πλειοψηφία τους Αφρικανούς που συμβάλουν στην ανάπτυξη του παραεμπορίου στην χώρα μας πουλώντας παράνομα "μαϊμουδες" CD με τους Ελληνες μετανάστες των προηγούμενων δεκαετιών , οι οποίοι νομίμως εγκαταστάθηκαν σε χώρες του εξωτερικού , νομίμως εργάστηκαν σε αυτές και σήμερα συνταξιοδοτούνται.

Ευθύνες υπάρχουν και αυτές είναι οι ευθύνες της Ελληνικής Πολιτείας που ανέχεται να διαλύεται το κράτος από διαδηλώσεις λαθρομεταναστών που καίνε , ρημάζουν,προκαλούν και μένουν ατιμώρητοι.

Εαν υπήρχε σοβαρό κράτος θα είχαν συλληφθεί και θα είχαν απελαθεί με συνοπτικές διαδικασίες οι συμμετέχοπντες Αφρικανοί στα επεισόδια της Καλαμαρίας.

Πως όμως μπορεί να υπάρξει σοβαρό κράτος, όταν εκπροσωπείται από Ψωμιάδηδες ;

Σάββατο, 18 Αυγούστου 2007

O ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΚΛΠΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ

TA ΨΕΥΤΙΚΑ,
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Τι έταξαν - τι πραγματοποίησαν

1«Θα προχωρήσουμε στον χαρακτηρισμό ως πολύτεκνης της οικογένειας με 3 παιδιά».
Κ. Καραμανλής, Ιανουάριος 2003

Ετοιμάζονται να επαναλάβουν τη «δέσμευση» και για τις επόμενες εκλογές (!!) εξαπατώντας τον ελληνικό λαό αφού υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη που ορίζει τους τρίτεκνους ως δικαιούχους επιδομάτων πολυτέκνων.

2 «Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 50% σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη άνεργων μητέρων».
Κυβερνητικό Πρόγραμμα της ΝΔ
Το μέτρο ουδέποτε συζητήθηκε κατα την διακυβέρνηση Καραμανλή.
3 «Σύγκλιση των μισθών και των συντάξεων προς τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης».
Κυβερνητικό Πρόγραμμα της ΝΔ
Οδηγηθήκαμε σε απόκλιση των πραγματικών εισοδημάτων μετά τις συνεχείς αυξήσεις βασικών ειδών διατροφής και υπηρεσιών των ετών 2005, 2006, 2007.
Σήμερα ο κατώτερος μηνιαίος μισθός στην Ελλάδα είναι 600 ευρώ ενώ στην Ευρωζώνη των ανεπτυγμένων χωρών είναι 1.200 ευρώ
4«Καθιερώνεται ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Κάθε οικογένεια θα έχει τον δικό της γιατρό».
Κ. Καραμανλής, 14/1/2004
Τίποτε απολύτως. Εξαγγελία «φούσκα».
5 «Αντιμετώπιση του ακανθώδους προβλήματος ελλείψεως Μονάδων Εντατικής Θεραπείας μέσω προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού και αύξησης των κλινών, ώστε να φτάσουμε στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης».
Πρόγραμμα της ΝΔ για την Υγεία
144 κρεβάτια Μονάδων Εντατικής Θεραπείας παραμένουν «κλειστά» λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε αναμονή για νοσηλεία διπλασιάστηκε.

6 «Δρομολογούμε τις διαδικασίες για την εξάλειψη της λίστας των ασθενών που αναμένουν πρόσβαση στις Μονάδες Υποκατάστασης».
Κ. Καραμανλής, 2004
Η λίστα αναμονής στον ΟΚΑΝΑ αντί να εξαλειφθεί διπλασιάστηκε.

7 «Μειώνουμε τον ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, αλλά και στα άλλα υλικά που χρησιμοποιεί ο αγρότης (λιπάσματα, φάρμακα κλπ.) από το 18% στο 8%.
Κ. Καραμανλής, Στυλίδα 29/1/2004
Ο ΦΠΑ αντί να μειωθεί αυξήθηκε στο 19% (!!) με προοπτική στην νέα τετραετία να αυξηθεί στο 23%
8 «Μείωση της προκαταβολής φόρου στο ήμισυ για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και εξετάζουμε σοβαρά να επεκταθεί το μέτρο και πέραν των νεοϊδρυόμενων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
Κ. Καραμανλής, 12/2/2004
Η προκαταβολή φόρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε.

9 «Δωρεάν υπολογιστές με modem σε όλα τα παιδιά του Γυμνασίου. Τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης θα αποκτηθούν 150.000 υπολογιστές για τη Β Γυμνασίου».
Κ. Καραμανλής, Καλλιθέα 2/2/2004
Δόθηκε ένας μικρός αριθμός, μόνο σε αριστούχους της Β' Γυμνασίου, και μάλιστα στα 3 χρόνια.
10 «Προχωράμε σε σύγχρονο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, συνδέοντας τον μισθό με τον βαθμό και την απόδοση και ενσωματώνοντας σειρά επιδομάτων».
Κ. Καραμανλής, 29/9/2003
Προχωράμε στο 2007 και το νέο μισθολόγιο ακόμη αγνοείται.

11 «Εμείς βγήκαμε πρώτοι και είπαμε: «επιτέλους, να λήξει η εκκρεμότητα με αυτούς τους 250.000 ανθρώπους, τους συμβασιούχους»».
Κ. Καραμανλής, 3/3/2004
Μέγιστη εξαπάτηση. Το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο επέτρεψε μόνο σε μικρό ποσοστό των συμβασιούχων να υποβάλουν αιτήσεις για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

12 «Από το πρώτο εξάμηνο της Νέας Διακυβέρνησης εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο σύγκρουσης με τη διαπλοκή, την ασυδοσία, τη διαφθορά». «Συγκροτούμε ανεξάρτητη Αρχή για τα έργα και τις προμήθειες του Δημοσίου».
Κ. Καραμανλής, 25/2/2004

Τα φαινόμενα της διαφθοράς εντάθηκαν, όπως αποδείχθηκε, με τους κουμπάρους και τα δομημένα ομόλογα. Την ανεξάρτητη Αρχή για τα έργα και τις προμήθειες του Δημοσίου ακόμη την περιμένουμε. Οι κουμπάροι και τα δομημένα ομόλογα πήραν τον λόγο

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2007

Η ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

ΠΑΣΟΚ – ΝΔ ΛΕΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ

ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΑΡΙΣΑΝ 51.500.0000 ΕΥΡΩ ΣΕ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ


Δύο όψεις του ιδίου νομίσματος αποτελούν οι εκπρόσωποι του δικομματισμού (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ) αφού πέρασαν από την Βουλή πρόσφατα «κοινή συναινέσει» νόμο με τον οποίο ρύθμισαν τα χρέη ποδοσφαιρικών και καθαλοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών παραβιάζοντας θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος της χώρας περί της ισότητος των Ελλήνων πολιτών.

Συγκεκριμένα η σκανδαλώδης ρύθμιση με τις υπογραφές των κκ. Αλογοσκούφη και Ορφανού προβλέπει α) οι υφιστάμενες οφειλές των ανωτέρω Ανωνύμων Εταιρειών από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται μπορούν να ρυθμιστούν απαλλαγμένες από το 80% των πρόσθετων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής , σε 120 μηνιαίες δόσεις , το ποσό των οποίων θα είναι κατ΄ ελάχιστο των 700 ευρώ !!! β) Οι απαιτήσεις των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών (Ελλήνων και Αλλοδαπών) κατά των ΠΑΕ ΑΡΗΣ και ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ που υπήχθησαν ως γνωστόν στο άρθρο 44 , θα ικανοποιηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό !!!

Η ρύθμιση αποτελεί πρόκληση για την νοημοσύνη των Ελλήνων Πολιτών και ιδιαίτερα του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, των ανθρώπων που κολακευτικά οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες της χώρας αρέσκονται να αποκαλούν «ως την ραχοκοκαλιά της οικονομίας» ενώ στην πράξη τους συμπεριφέρονται «ως υποζύγια της οικονομίας», αφού αντίστοιχες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν για τις οφειλές των επαγγελματοβιοτεχών , προέβλεπαν την ρύθμιση των ληξηπρόθεσμων χρεών τους με δύο τρόπους α) την εφάπαξ εξόφληση των οφειλών με απαλλαγή του 80% των προσαυξήσεων , β) με την τμηματική καταβολή 60 μηνιαίων δόσεων και απαλλαγή του 50% των προσαυξήσεων , πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Ο κ. Αλογοσκούφης για χάριν του οποίου προκηρύχθηκαν εσπευσμένα οι εκλογές την 16η Σεπτεμβρίου ( προς αποφυγή της γνωστοποίησης του πορίσματος Ζορμπά για τα δομημένα ομόλογα ) αφού φόρτωσε στον ελληνικό λαό τους τόκους 3.500.000 ευρώ που απώλεσαν τα Ασφαλιστικά Ταμεία από την αγορά του δομημένου ομολόγου των 280.000.000 μέχρι την ημερομηνία δήλωσης επιστροφής των χρημάτων από την JP MORGAN (Ιούνιος του 2007) , με την νέα ρύθμιση διευρύνει την «μαύρη τρύπα» των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού κατά 51.500.000 ευρώ.

Και δικαίως απορεί ο μικροσυνταξιούχος του ΤΣΑ των 400 ευρώ και ο αγρότης των 330 ευρώ τον μήνα, πως είναι δυνατόν με τέτοια ευκολία να βρίσκει η ελληνική πολιτεία χρήματα για τις ομάδες του Ντέμη Νικολαϊδη ,του Θοδωρή Ζαγοράκη, του Αντώνη Ρέμου και του Αλέξη Κούγια, ενώ δεν υπάρχουν κονδύλια για την εξισορόπιση των κοινωνικών αδικιών.

Στο θέμα αυτό οφείλουν να πάρουν θέση οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών και των εμπόρων .

Το Επιμελητήριο όπως κατά κόρον έχουν επισημάνει οι εκπρόσωποί του αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης.

Τι είδους συμβουλή θα έδινε το Επιμελητήριο ( που εκ του νόμου κύριος σκοπός της λειτουργίας του είναι η προστασία των επαγγελμάτων) στην κυβέρνηση στην περίπτωση της σκανδαλώδους εύνοιας των ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών.

Αποδέχεται την αυθαιρεσία η Διοίκηση του Επιμελητηρίου ή όπως είναι υποχρεωμένη , οφείλει να ζητήσει από την Κυβέρνηση να ενταχθούν στην ανωτέρω χαριστική ρύθμιση των σύνολο των επαγγελματοβιοτεχνών της χώρας και όχι μόνο οι ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες των αστέρων του «σταρ σύστεμ»

‘Αλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση στους κόλπους της οποίας ανήκουμε επιδεικνύει μεγάλη ευαισθησία σε θέματα ίσης εφαρμογής των νόμων σε κάθε κοινωνική ομάδα και οποιαδήποτε προσφυγή στα αρμόδια όργανα θα επέφερε πιθανώς καταδίκη της χώρας μας.

Έχουν το σθένος οι αρμόδιοι επαγγελματικοί φορείς να υπερασπισθούν τα συμφέροντα του επιχειρηματικού κόσμου , τα οποία υποτίθεται υπηρετούν, ή εν όψει εκλογών θα ταχθούν στην υπηρεσία των κομματικών τους μηχανισμών, ευνουχισμένοι από τις πολιτικές προσωπικές φιλοδοξίες τινών εκ των εκπροσώπων τους;

Θα είχε ενδιαφέρον μια δημόσια τοποθέτηση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου , της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών ή και του Εργατικού Κέντρου ακόμη.

... ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ - ΝΤΟΡΑ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ "ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ"

Επιστολή προς το Ευρ. Κοινοβούλιο - απάντηση περί \"στυγερής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Μακεδονικής και Τουρκικής μειονότητας\"


Νικόλαος Μάρτης
Πρώην υπουργός

Αντίβαρο, Μάιος 2006


Νικολάος Μάρτης
Πρώην Υπουργός
Καισαρείας 8
115 27, Αθήναι
τηλ. 210-777.88.00 / 620.48.26

Αθήναι τη 10η Φεβρουαρίου 2005
ΠΡΟΣ

Τον Κύριον Josep BORREL FONTELLES
Πρόεδρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΒρυξέλλεςΟ κ. Γιόχαν Βέρνατ, Ευρωβουλευτής της Δημοκρατικής περιοχής της Καταλονίας, με διάβημα του εις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις το Στρασβούργο, διαμαρτύρεται και ανησυχεί για «τη στυγερή παραβίαση εκ μέρους της Ελλάδος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά της Μακεδονικής και Τουρκικής μειονότητος».

Ο κ. Βέρνατ θα γνωρίζει ασφαλώς ότι ύπαρξη μειονότητος προϋποθέτει ύπαρξη αντιστοίχου Έθνους.

Μακεδονική μειονότης δεν υπάρχει διότι Μακεδονικό Έθνος ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει. Οι Μακεδόνες ήσαν και είναι Έλληνες μόνο, γεγονός που επιβεβαιούται:

1. Από Παλαιά Διαθήκη (Προφήται Δανιήλ, Ισαϊας), το Ταλμούδ.

(Έγγραφο του Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος προς τα Εβραϊκά Συνέδρια όλου του κόσμου) (Ντοκ. 1).

2. Από Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος το 50 μ.Χ. στην Μακεδονία:

α) Επισκέφθηκε ελληνικές πόλεις (Φιλίππους, Θεσσαλονίκη, Βέρροια) [ΙΣΤ 9, 10].

β) Συνήντησε Έλληνες και Ελληνίδες που επίστευσαν (Βέρροια και Θεσσαλονίκη,
[ΙΖ 4, 12].

(Χάρτης που υπάρχει και εις τα σημερινά σχολικά βιβλία της FYROM αναφέρουν ότι «Έλληνες δεν έζησαν στην Μακεδονία»). (Ντοκ. 2).

γ) Μίλησε και έγραψε τις επιστολές του στην Ελληνική.

3. Με την συμμετοχή των Μακεδόνων στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

[Ονόματα Μακεδόνων που νίκησαν εις τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μεταξύ των Ολυμπιονικών αναφέρεται και γυναίκα (Βεσεστίγχη)] (Ντοκ. 3).

4. Τις χιλιάδες των ελληνικών επιγραφών στην γενικώτερη περιοχή της Μακεδονίας και τα αρχαία ελληνικά θέατρα.

Εις το Εθνικό Κέντρο Ερευνών των Αθηνών υπάρχουν 5.000 ελληνικές επιγραφές της Μακεδονίας και 11.000 ονόματα Μακεδόνων. Καλούνται οι Σκοπιανοί και οι συμπαραστάται των να παρουσιάσουν ΜΙΑΝ, μόνο ΜΙΑΝ επιγραφή της «Μακεδονικής Γλώσσης.

Ο Ζέλεφ, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, την 20η Ιουνίου 1993, στην Σουηδική Εφημερίδα SVENSKΑ DUGBLADET, αρνήθηκε ύπαρξη Μακεδονικού Έθνους και το δημιουργηθέν από τον Τίτο «ψευδομακεδονικό Έθνος» των Σκοπίων, το χαρακτήρισε «έγκλημα Τιτοϊσμού και Σταλινισμού».

Ο Τζαφέρι, Πρόεδρος Αλβανικού Κόμματος των Σκοπίων, κατήγγειλε τον Μακεδονισμό των Σκοπιανών, τον χαρακτήρισε πλασματικό και στηριζόμενο σε μύθο.

Η ταυτότης των Μακεδόνων ως Ελλήνων επιβεβαιούται από πολλά αρχαία κείμενα και ιστορικά γεγονότα όπως:

• Συνθήκες Αγίου Στεφάνου και Βερολίνου (1878),

• Μακεδονικός Αγών (1903-1908),

• Απογραφή Τούρκων (1905), (Ντοκ. 4),

• Εκλογές Τούρκων (1912) με συμμετοχή και των μειονοτήτων (Ντοκ. 5),

• Α΄ και Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος (1912-1913),

• Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Όλα αυτά τα γεγονότα δεν αναφέρουν πουθενά στην Ιστορία παρουσία Μακεδόνων.

Το κατασκευασθέν, την δεκαετία του 1950, από τον Τίτο και Στάλιν «Μακεδονικό Έθνος» αποτελεί την μεγαλύτερη πολιτική και ιστορική απάτη στα παγκόσμια χρονικά.

(Εγκύκλιος του Υπουργού Εξωτερικών Stettinious του Δεκεμβρίου 1944) και δήλωση Κϊσιγκερ του 1992) (Ντοκ. 6 και 7).

Θα αγνοεί ασφαλώς ο κ. Βέρνατ ότι το Σουηδικό Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων και το Σουηδικό Πανεπιστήμιο Lund, με υπογραφή Stolpe το 1995, έγραψαν: «Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί αγνοούν την Ιστορία. Αγνοούν ότι η Ιστορία της Μακεδονίας δεν είναι Ιστορία μόνο των Ελλήνων, αλλά είναι Ιστορία όλων των Ευρωπαίων, διότι Μακεδόνες διέδωσαν τον Ελληνικό Πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο».

Το ανύπαρκτο συνεπώς «Μακεδονικό Έθνος» θέλησαν να αναδείξουν οι ζητήσαντες την αναγνώριση «Στέγης Μακεδονικού Πολιτισμού».

Τουρκική μειονότης. Η Συνθήκη της Λωζάνης του 1922 ως ουσιώδη άθρα, αναφέρει:

α) Τον θρησκευτικό χαρακτήρα των μειονοτήτων, δηλ. αναγνωρίζει μόνο Μουσουλμάνους και όχι Τούρκους, και
β) Ισοτιμία των μειονοτήτων.

Για το πώς συμπεριεφέρθησαν οι Τούρκοι στις δικές τους μειονότητες θα είναι χρήσιμο να πληροφορηθεί ο κ. Βέρνατ τα ακόλουθα:

Η Τουρκία ατιμώρητη λύει το πρόβλημα των μειονοτήτων στην χώρα της εξοντώνοντας τις μειονότητες. Βάσει σχεδίων εξόντωσε τους χριστιανούς:

1. Με την γνωστή διεθνώς γενοκτονία 1.500.000 Αρμενίων.
2. Με την γενοκτονία 350.000 Ελλήνων Ποντίων (1918-1921).
3. Με το ξερίζωμα το 1922, δια πυρός και σιδήρου, 1.200.000 Ελλήνων από τις προαιώνιες εστίες των της Μ. Ασίας και της Αν. Θράκης και με τον εξαφανισμό 800.000 περίπου Ελλήνων.

Το 2002 ο Κυβερνήτης της Αλαμπάμα στις Η.Π.Α., με ανάλογη θεώρηση του κ. Βέρνατ, των Τουρκικών επιδιώξεων, όρισε την 30η Αυγούστου 2002 ως ημέρα πένθους στην Πολιτεία του για την γενοκτονία που υπέστησαν οι Τούρκοι από τους Έλληνες.

Με την αποστολή των βιβλίων α) του Αμερικανού Προξένου επί 21 χρόνια στην Σμύρνη, Χόρτον, που έζησε τα γεγονότα, και β) του Μοργκεντάου, Αμερικανού Προέδρου της Επιτροπής Ανταλλαγών της Κ.Τ.Ε., που ανέφερε τα γεγονότα, ο Κυβερνήτης της Αλαμπάμα ανακάλεσε την απόφαση του και εζήτησε με επιστολή του συγγνώμη από την Εταιρεία Μελέτης της Ελληνικής Ιστορίας που του έστειλε τα βιβλία των δύο Αμερικανών.
4. Με το γνωστό και εις το ΝΑΤΟ πογκρόμ της Κωνσταντινουπόλεως το 1955 κατά του εκεί Ελληνισμού. Η τελευταία αυτή περίπτωση αποκαλύπτει πλήρως την τουρκική δολιότητα.

Ο Νέρων έκαψε την Ρώμην για να εξοντώσει τους Χριστιανούς. Οι Τούρκοι εφήρμοσαν άλλη μέθοδο για την εξόντωση του Ελληνισμού της Κωνσταντινουπόλεως, όπως συνάγεται από τα πρακτικά της δίκης Μεντερές, τα αρχεία του ΝΑΤΟ, ομολογίες στην Τουρκική Βουλή και άπειρα δημοσιεύματα ξένου τύπου.

Την 3.9.1955 η σύζυγος του Τούρκου προξένου της Θεσσαλονίκης με Έλληνα φωτογράφο της Θεσσαλονίκης έβγαλε φωτογραφίες του Τουρκικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης (όπου γεννήθηκε ο Ατατούρκ). Την επομένη ανεχώρησε με τα παιδιά της στην Κωνσταντινούπολη και παρέδωσε τις φωτογραφίες σε εφημερίδες της Κωνσταντινουπόλεως.

Την 0.10 πρωϊνήν της 5-6 Σεπτεμβρίου 1955 ο φύλακας του Προξενείου και ένας Τούρκος φοιτητής (σήμερα Νομάρχης Καππαδοκίας), έρριψαν στην αυλή του Προξενείου καψύλλιο δυναμίτιδος με συνέπεια να θραυσθούν υαλοπίνακες του κτιρίου. Το πρωί της 6ης Σεπτεμβρίου 1955 εφημερίς της Κωνσταντινουπόλεως σε έκτακτη έκδοση της εδημοσίευσε την προκατασκευασμένη ψευδή πληροφορία ότι ανετινάχθη στην Θεσσαλονίκη η οικία στην οποία γεννήθηκε ο Κεμάλ Αττατούρκ.

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας, τουρκικός όχλος που είχε ήδη μεταφερθεί από την Ασιατική Ακτή, βάσει σχεδίου των Τουρκικών Αρχών, εντός 9 ωρών κατέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη 4.500 καταστήματα Ελλήνων, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία, προέβη σε τυμβωρυχίες και εβίασε 200 Ελληνίδες. Το ίδιο βράδυ έκαψαν το Ελληνικό Προξενείο στην Σμύρνη και λεηλάτησαν τα σπίτια των Ελλήνων Αξιωματικών που υπηρετούσαν στο εκεί κλιμάκιο του ΝΑΤΟ. Με τα γεγονότα αυτά μεγάλος αριθμός Ελλήνων εγκατέλειψαν την Τουρκία και τις εκεί περιουσίες των.

Η Ελλάς, με έντονη πίεση Αμερικής και ΝΑΤΟ γι’ αυτοσυγκράτηση και τότε όπως και τώρα δεν αντέδρασε χάριν της Συμμαχίας.

Η μη άμεση καταδίκη των παρανόμων ενεργειών της Τουρκίας, όπως και τώρα, αποθράσυνε τους Τούρκους οι οποίοι χρησιμοποίησαν έκτοτε ακατονόμαστα εκβιαστικά μέτρα (αστυνομικά, οικονομικά και άλλα), με στόχο τον εξαναγκασμό προς φυγήν των υπολοίπων Ελλήνων.

Στη Δυτική Θράκη

Η Ελλάς δεν έλαβε κανένα μέτρο αντεκδικήσεως κατά της μουσουλμανικής μειονότητος της Θράκης.

Τα κατωτέρω στοιχεία αποκαλύπτουν την αλήθεια.

Κατά την υπογραφήν της Συνθήκης της Λωζάννης υπήρχαν στην Τουρκία 250.000 Έλληνες και στη Δυτική Θράκη 82.000 Μουσουλμάνοι.

Σήμερα στην Τουρκία ζουν 2.000 Έλληνες και στη Δυτική Θράκη 120.000 Μουσουλμάνοι. Εκ των 120.000 Μουσουλμάνων. 59.000 είναι τουρκογενείς, 39.000 Πομάκοι και 22.000 Τσιγγάνοι, αλλά οι Τούρκοι τους εμφανίζουν όλους ως Τούρκους.

Με την ψευδολόγο προπαγάνδα στο εξωτερικό και με την δραστηριότητα πρακτόρων της για δήθεν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των Μουσουλμάνων, η Τουρκία επιδιώκει, σε κατάλληλη στιγμή, να δημιουργήσει και εκεί σοβαρά προβλήματα όπως στην Κύπρο.

Το γεγονός ότι οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης απολαμβάνουν όλων των μειονοτικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από την Συνθήκη της Λωζάννης εξάγεται από την έκθεση του Ισπανού Καθηγητού Σεγκουάν που έγινε κατόπιν εντολής της ΕΟΚ για τα μειονοτικά θέματα Ελλάδος, Ισπανίας και Πορτογαλίας.

Ο Καθηγητής Σεγκουάν στην χρηματοδοτηθείσα από την τότε ΕΟΚ έκθεσιν του αναφέρει και ότι στην Δυτική Θράκη λειτουργούν 163 σχολεία για την μειονότητα με 474 εκπαιδευτικούς και 11.000 μαθητές με διδασκαλία και της τουρκικής γλώσσας.

Στην Κωνσταντινούπολη (Ισταμπούλ, που λέγεται σήμερα), ενώ το 1922 υπήρχαν 2 Ακαδημίες, 1 Ανωτάτη Εμπορική, 8 Λύκεια Θηλέων και Αρρένων και 110 Δημοτικά σχολεία, σήμερα φοιτούν 200 μαθηταί στην Μέση και Δημοτική εκπαίδευση.

Οι Τούρκοι ποδοπατούν συνεχώς την Συνθήκη της Λωζάννης.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ε.Ε. λόγω του κύρους και της σοβαρότητος της, του σεβασμού διεθνών συνθηκών αλλά και της ευθύνης της για την ειρήνη στην περιοχή, δεν μπορεί να αγνοήσει την βάναυση πλαστογράφηση της ιστορικής αλήθειας για την Μακεδονία από τους Σκοπιανούς, ούτε την προκλητικότητα και την περιφρόνηση της διεθνούς νομιμότητος εκ μέρους της Τουρκίας, ενεργειών που στρέφονται εναντίον χώρας μέλους της Ε.Ε.

Οι Τούρκοι επειδή ουδεμία κύρωση υπέστησαν για τις ανωτέρω παραβιάσεις, περιφρόνησαν όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και εμείωσαν την Ε.Ε. όταν δεν αναγνώρισαν μέλος της Ε.Ε. την Κυπριακή Δημοκρατία.

Είναι επόμενο, με διαβήματα ανάλογα προς το διάβημα του κ. Βερνάτ, να περιφρονούν το Κοινοτικό κατεστημένο και διαβρώσουν το κύρος της Ε.Ε.

Η Ελλάς περισσότερο από κάθε άλλη χώρα επιθυμεί και έχει άμεσο συμφέρον να καλλιεργήσει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Είμαι βέβαιος ότι όταν η Τουρκία γίνει μέλος της Ε.Ε. ο Τουρκικός λαός θα αισθάνεται περισσότερο άνετα στις σχέσεις του με τον Ελληνικό λαό παρά με οποιονδήποτε λαό της Ε.Ε.

Ως Υπουργός στην Μακεδονία και Θράκη 7 χρόνια (εκ του συνόλου των 12½ ως Υπουργός), διεπίστωσα ότι Έλληνες που επισκέπτοντο τις χαμένες πατρίδες των επέστρεφαν συγκινημένοι από την υποδοχήν που ετύγχαναν από τους Τούρκους.

Διαφορετικό θα ήτο το βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο μεγάλων μαζών του Τουρκικού λαού, εάν η Τουρκική ηγεσία αντιμετώπιζε κυρώσεις σε εξώφθαλμες παραβάσεις διεθνών κανόνων και θα ήτο πλέον άνετη η διαδικασία ένταξης της στην Ε.Ε.Νίκος Μάρτης
Πρώην Υπουργός
Πρόεδρος της Μακεδονικής Εστίας

ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

www.antibaro.gr


ΨΗΦΙΣΤΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΚΑΙ ΕΚΦΡΆΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΙΣΑΤΑΘΕΙΤΕ .... ΧΡΕΟΣ ΑΜΥΝΑΣ Η ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΨΗΦΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΜΗ
MONIMEΣ ΣTHΛEΣ Hμερομηνία δημοσίευσης: 29-04-07Χρέος άμυνας η ασυμβίβαστη ψήφος
Tου Xρηστου Γιανναρα

Τα προφανή δεν είναι πάντοτε από όλους ορατά. Γι’ αυτό και ενδέχεται να μην έχουν συνειδητοποιήσει κάποιοι Ελληνες πολίτες ότι το καθεστώς της Κομματοκρατίας στην Ελλάδα απαγορεύει τη μετάδοση πολιτικών συζητήσεων από την τηλεόραση, εδώ και χρόνια.

Με το πρόσχημα να εκπροσωπούνται τάχα ισότιμα στις πολιτικές εκπομπές όλες οι εισηγμένες στο Κοινοβούλιο «παρατάξεις», το γραφικό Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό μας Συμβούλιο απαιτεί να μεταδίδονται μόνο κοκορομαχίες κομματικών εκπροσώπων. Με αυτή την αρχή, τα μεν κόμματα εξασφαλίζουν δωρεάν τηλεοπτικό χρόνο για να ασκήσουν την ευτελέστατη προπαγάνδα τους, το δε ΕΡΣ ψευδαπατάται (ίσως) ότι υπηρετεί τη δημοκρατική ισηγορία.

Ετσι ο πολίτης στερείται βάναυσα, χρόνια τώρα, τη δυνατότητα να παρακολουθήσει στοιχειωδώς έντιμες πολιτικές αναλύσεις τόσο των προβλημάτων της χώρας όσο και των διεθνών. Ωσάν να μη διαθέτει η ελληνική κοινωνία πολιτικούς αναλυτές σοβαρούς και απροκατάληπτους, δημοσιογράφους συνεπείς στο λειτούργημά τους, διεθνολόγους ή θεωρητικούς της πολιτικής ακαδημαϊκά καταξιωμένους, διπλωμάτες έμπειρους, κρατικούς λειτουργούς δοκιμασμένους στη διοίκηση. Ο πολίτης υποχρεώνεται να υποστεί μόνο τη μικρονοϊκή γελοιότητα των ίδιων πάντοτε παιδαριωδών κομματικών διαπληκτισμών από τα ίδια και τα ίδια επίσημα κομματικά φερέφωνα, σε αηδιαστικά ρεσιτάλ κρετινικών στερεοτύπων.

Οι τηλεοπτικές αυτές δήθεν «συζητήσεις» τάχα «πολιτικής ενημέρωσης» είναι, κατά κανόνα, υποδείγματα (και μαθήματα) ακραιφνώς φασιστικής συμπεριφοράς: Ο κάθε «συνομιλητής» προσπαθεί, με ακατάσχετη και κατά το δυνατό στεντόρεια φλυαρία, να εμποδίσει τους άλλους να αρθρώσουν αντίρρηση ή διαφορετική γνώμη – απαιτείται ταλέντο έμφυτου ή μεθοδικά επίκτητου τραμπουκισμού για να μπορέσει κανείς να γίνει ακουστός. Η τελική εικόνα, τις περισσότερες φορές, είναι αυτή του φτηνοκαβγά ανάμεσα σε γλωσσούδες γειτόνισσες τέτοιας ευτέλειας και αυτοδιασυρμού, που κάνει τον θεατή να συμπονάει τους «συζητητές» για το άκρως εξευτελιστικό επάγγελμά τους.

Βέβαια, οι κομματικές τηλεοπτικές κοκορομαχίες καρυκεύονται συνήθως και με κάποιους καλεσμένους, που μοιάζουν να είναι επίσης προεπιλεγμένοι ή εγκεκριμένοι από τα κόμματα. Αγνωστο (και τηλεοπτικά ανερμήνευτο), γιατί καλούνται πάντοτε και σταθερά τα ίδια πρόσωπα, με όλες τις κυβερνήσεις. Πάντως, το αναμάσημα της κομματικής κοινοτοπίας γίνεται μειζόνως δυσφόρητο με την προσθήκη της παρουσίας των ίδιων, τηλεοπτικά χιλιοφθαρμένων «συζητητών». Αδύνατο να αποκρυπτογραφήσει ο πολίτης τα κριτήρια της επιλογής τους:

Δεν διαθέτουν ειδικές γνώσεις ούτε ζηλευτή καλλιέργεια ή συναρπαστική οξύνοια και ευθυκρισία. Κάποιοι έχουν την επιτηδειότητα να επιδεικνύουν μαγκιά, αθυροστομία, πληθωρικό λαϊκισμό, αλλά με την επί τόσα χρόνια επανάληψη και αυτά τα «εφφέ» γίνονται αφορήτως ανιαρά.

Αντίστοιχα και οι δημοσιογράφοι που δέχονται να διευθύνουν τέτοιες παρωδίες πολιτικών εκπομπών, φθείρουν ταχύτατα τις όποιες ικανότητές τους ή εξαρχής επιλέγονται με περιορισμένες δυνατότητες, ανίκανοι να στήσουν και να οδηγήσουν σε γόνιμη ανάπτυξη τη θεματική μιας συζήτησης – ο καθορισμένος ρόλος τους είναι μάλλον συμβατικός. Ωστόσο, πολύ συχνά, κολακεύονται τόσο φανερά από τη δημόσια συμπαρουσία με τις κομματικές πριμαντόνες, ώστε χάνουν και τα ελάχιστα ίχνη σεμνότητας που είναι απαραίτητα για τη δουλειά τους.

Το απόγειο της παιδαριωδίας στις τηλεοπτικές αυτές τάχα και πολιτικές συζητήσεις είναι οι διαπληκτισμοί των κομματανθρώπων, όταν αντιπαραθέτουν προορατικές «βεβαιότητες» για το αποτέλεσμα των οψέποτε εκλογών. Καθένας τους καταθεματίζει και ομνύει ότι το δικό του κόμμα θα θριαμβεύσει, ο λαός θα τιμωρήσει τα αντίπαλα κόμματα που τολμάνε κα υπάρχουν ακόμα. Ισως οι «επικοινωνιολόγοι» τους έχουν δασκαλέψει πως αν προφητεύουν με πάθος τη νίκη του κόμματός τους, μπορεί στους εχέφρονες να εμφανίζονται ως κρετίνοι, αλλά στην «ανεγκέφαλη μάζα» δημιουργούν «παράσταση νίκης»!

Οι προφητείες κυριαρχούν αυτονόητα στις τηλεοπτικές κοκορομαχίες των κομματανθρώπων. Αν, όμως, ξεμυτίσει δημόσιος λόγος που θυμίζει στους πολίτες ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί να τιμωρούν με τη ψήφο τους απαράδεκτα και επικίνδυνα κομματικά αμαρτήματα, τότε οι κομματάνθρωποι οργίζονται, επιτίθενται, προγράφουν τον τολμητία. Οι ίδιοι επιτρέπεται να προφητεύουν επερχόμενη ψήφο τιμωρητική των αντιπάλων τους, στους πολίτες όμως να μη θυμίζει κανείς ότι η τιμωρητική ψήφος είναι χρέος αυτοάμυνας και κοινωνικής ευθύνης.

Χρέος αυτοάμυνας να κρίνει ο πολίτης τους πολιτικούς με πρωταρχικό κριτήριο τη στάση τους απέναντι στην Πλεκτάνη Ανάν, να αρνηθεί ψήφο στα κόμματα που διατηρούν σε αρχηγικές ή προβεβλημένες θέσεις θιασώτες ή προπαγανδιστές της Πλεκτάνης Ανάν. Το κριτήριο αυτοπροστασίας του πολίτη βεβαιώνει ότι κατάφαση στην Πλεκτάνη σημαίνει ή τραγική πολιτική αμβλυωπία και ανικανότητα ή ενδοτικότητα σε εκβιασμούς. Χρέος αυτοάμυνας του πολίτη να καταψηφίσει τα κόμματα που υιοθέτησαν και υπεράσπισαν ή προσπάθησαν με προσχηματικές «διορθώσεις» να επιβάλουν το εκτρωματικό βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Ανοχή του βιβλίου σημαίνει ή επικίνδυνη πολιτική επιπολαιότητα ή υποταγή σε διατεταγμένη για τους Ελληνες εκδοχή της ιστορίας τους.

Μπροστά στην κάλπη ο πολίτης αναμετριέται με την ευθύνη του για την υπεράσπιση της γης του, του μέλλοντος των παιδιών του, την ευθύνη του για την ποιότητα της ζωής του, τον αυτοσεβασμό του, την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Συναισθηματικές προσκολλήσεις, πολύχρονοι εθισμοί, ιδεολογικές τάχα προτιμήσεις δεν μετράνε μπροστά στο χρέος της άμυνας των ουσιωδών της ζωής.

Κριτήριο της ψήφου η Πλεκτάνη Ανάν και το διαβόητο βιβλίο της «κατά παραγγελίαν» Ιστορίας.

O Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΣΤΟ "ΕΘΝΟΣ" [ 14.08.2007]

Συνέντευξη στον Βασίλη Σκουρή

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΕΔΩΣΔΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΘΝΟΣ"

Κύριε πρόεδρε, πώς κρίνετε τις προεκλογικές παροχές της κυβέρνησης;

Σαφώς πρόκειται για κάλπη...κες παροχές, μόνο και μόνο για να ναρκώσουν συνειδήσεις και να εξαγοράσουν χρόνο παραμονής στην εξουσία. Μέχρι χθες τα Ταμεία ήταν δήθεν άδεια και τώρα ξαφνικά βρέθηκαν γεμάτα, για τις ανάγκες εξυπηρετήσεως της προεκλογικής τους στρατηγικής. Ο κ. Καραμανλής αντιμετωπίζει τον ψηφοφόρο σαν μαγκούφη και γι αυτό έβαλε μπροστά τον Αλογοσκούφη.

Μα ο κ. Αλογοσκούφης σε ρόλο... «Γιώργο δώς τα όλα»;

Επί τέσσερα χρόνια τα μοιράζονταν μεταξύ τους κουμπάροι, γιοι και θυγατέρες και τώρα θυμήθηκαν να δώσουν τα υπολείμματα στον λαό. Με άλλα λόγια, αφού επί τριάμισι και πλέον χρόνια απόλαυσαν με χρήματα του Δημοσίου λουκούλλεια γεύματα, ρίχνουν τ αποφάγια στον λαό. Να ξέρουν, λοιπόν, ότι τελικά δεν θα ωφεληθούν οι λίγοι αλλά οι κολίγοι.

Με τις αλλαγές στο βιβλίο Ιστορίας διαφωνήσατε. Θα θέσετε θέμα προεκλογικά; Και πώς;

Αντί για μαθήματα Ιστορίας η κυβέρνηση παραδίδει μαθήματα αλαζονικής υστερίας. Επιμένει να στηρίζει το έργο των αριστεριστών, κόντρα στην Ακαδημία Αθηνών και στο σύνολο σχεδόν του ελληνικού και του κυπριακού λαού. Δεν πρόκειται απλώς για την αλλαγή ενός βιβλίου, πρόκειται για την αλλαγή φρονήματος ενός λαού.

Με μια μονοκοντυλιά διαγράφονται οι εθνικοί αγώνες του 21, ο απελευθερωτικός αγώνας του 12 και του 13, το έπος του 40 και η συμβολή της Εκκλησίας όλα αυτά τα χρόνια. Ο λαός μπορεί να συγχωρέσει οικονομικά λάθη, ακόμα και οικονομικές ασυδοσίες, αλλά δεν επιτρέπει σε κανέναν να του αλλοιώνει την ιστορία και την πολιτιστική του κληρονομιά. Ολα αυτά τσαλακώνονται από τις φοβίες και τις αναστολές της κυβερνήσεως Καραμανλή.

Πιστεύετε ότι η ΝΔ έχει κρυφή ατζέντα; Και σε ποιους τομείς;

Ο κ. Καραμανλής από χαρακτήρος είναι κρυψίνους, όπως εξάλλου όλοι εκείνοι οι οποίοι λειτουργούν κάτω από φοβικά σύνδρομα. Η κρυφή ατζέντα του προέδρου της ΝΔ σίγουρα περιέχει συνδυασμούς τόσο για τους κομματικούς του αντιπάλους, όπως η Ντόρα, όσο και για τις δυσάρεστες γι αυτόν φωνές και γραφίδες.

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι και στα εθνικά θέματα υπάρχει κρυφή ατζέντα με τους Αμερικανούς για μεθοδεύσεις που θ ακολουθηθούν σε Αιγαίο, Κύπρο και Μακεδονία. Περιμένω να δω αν ο κ. Καραμανλής θα βοηθήσει με την ίδια θέρμη στην επανεκλογή του κ. Τ. Παπαδόπουλου, όπως έκανε με την επανεκλογή του Ερντογάν.

Η όλη εκλογολογία πιστεύετε ότι προσβάλλει το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας;

Η εκλογολογία προσβάλλει το σύνολο των βουλευτών, τα κόμματα, τους πολίτες και πρωτίστως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν ο ανώτατος άρχοντας της χώρας να μη γνωρίζει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι τραγικό να μην αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση, και ιδίως ο κ. Καραμανλής, ότι αυτό το ξεφύλλισμα της μαργαρίτας για το πότε θα γίνουν εκλογές προσβάλλει τους θεσμούς και μειώνει το κύρος της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι την προεκλογική περίοδο η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει σε εξαγορές στελεχών σας, ώστε να σας εμποδίσει να μπείτε στη Βουλή...

Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Το έκαναν πριν από πολλά χρόνια με την Εθνική Παράταξη και την ΕΔΗΚ. Προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους μετέρχονται κάθε μέσο, μη αποκλειόμενης και της εξαγοράς.

Θυμίζω πώς είχαν συμπεριφερθεί στον αείμνηστο Αντώνη Βλαχάκο στο μεσοδιάστημα των δύο Κυριακών των νομαρχιακών εκλογών του 2002. Για να πετύχει τον σκοπό της σήμερα η ΝΔ πρέπει να επιστρατεύσει πολλά από τα κλεμμένα των ομολόγων.

Ο κ. Παπαθεμελής σάς δημιουργεί τελικά προβλήματα;

Ο κ. Παπαθεμελής εκλήθη να παίξει λάθος ρόλο απ αυτόν που θα μπορούσε να είναι επωφελής για τον ίδιο και για τον τόπο. Είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος τώρα πια έχει αντιληφθεί πώς και πόσο τον χρησιμοποιούν.

Εναντι των κομμάτων της Αριστεράς τι τακτική θα ακολουθήσετε;

Τα κόμματα της Αριστεράς, εάν κατορθώσουν να βρουν μεταξύ τους δίοδο επικοινωνίας, τότε εμείς είμαστε έτοιμοι να τα συνδράμουμε σ' ένα κοινό μέτωπο κατά του διπολισμού, κρατώντας, φυσικά, ο καθένας τις ιδιομορφίες του, τις ιδεολογίες του και τα «πιστεύω» του. Διαφορετικά, οι λεκτικές αναφορές κατά του διπολισμού εκ μέρους του ΣΥΝ και του ΚΚΕ θα παραμείνουν γράμμα κενό.

Πώς να σας πιστέψουμε, κύριε πρόεδρε; Ο ΛΑΟΣ τοποθετείται στο άκρο δεξιό μέρος της πολιτικής ζωής...

Τον τελευταίο καιρό έχω ακούσει ποικίλους χαρακτηρισμούς. Από το κλασικό πλέον ακροδεξιός μέχρι το κομμουνιστής και υποστηρικτής της «17 Νοέμβρη». Αυτές είναι γκεμπελιστικές μεθοδεύσεις. Ενας στείρος μακαρθισμός εναντίον εκείνων που διαφωνούν και δεν στοιχίζονται μέσα στο σύστημα.

Ούτε ο αρθρογράφος του «Ριζοσπάστη», Αλέξης Οικονόμου, σήμερα αναπληρωματικό μέλος της ΕΓ του ΛΑΟΣ, ούτε ο Αργύρης Σιδέρης, επί 30 χρόνια στενός συνεργάτης του Ευάγγ. Γιαννόπουλου, ούτε ο στρατηγός Γ. Κλειδέρης, ο εξ απορρήτων του Α. Παπανδρέου, ούτε η προερχόμενη από την ΚΝΕ πρόεδρος Γυναικών του ΛΑΟΣ, κ. Β. Τσαμπιέρη, μπορούν να χρεωθούν στην ακροδεξιά. Η διακήρυξη του κόμματος αναφέρει ρητώς ότι εναντιώνεται σε κάθε περιθωριοποίηση, μισαλλοδοξία, ρατσισμό και αντισημιτισμό. Ακροδεξιές τακτικές χρησιμοποιούνται από εκείνους που θέλουν να μειώσουν το εύρος της απήχησης ενός άλλου κόμματος στον λαό.

Ο ΛΑΟΣ προεκλογικά θα συμμετάσχει στα ντιμπέιτ και στις άλλες διεργασίες των κομμάτων;

Εμείς επιθυμούμε ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών. Ο κ. Καραμανλής, ας μην κοροϊδευόμαστε, θα βρει προφάσεις να το αποφύγει, όπως απέφυγε την πρόσκληση για το συνέδριο του κόμματός του προς εμάς. Πιστεύω, όμως, ότι κάποτε πρέπει να γίνει διάλογος για κάποια θέματα που επιμελώς θέλει να αποκρύψει.

ΔΕΝ ΟΡΡΩΔΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ
...Αξιος ο μισθός Ρουσόπουλου

Και νέο σπίτι, αυτήν τη φορά στην Πάρο, ο κ. Θ. Ρουσόπουλος...

Ο κ. Ρουσόπουλος δεν ορρωδεί μπρος σε τίποτα. Φαίνεται ότι στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο που σπούδασε Πολιτισμό δεν διδάχτηκε την παροιμιώδη φράση για τη γυναίκα του Καίσαρα. Η απόκτηση βίλας στην Πάρο από κατασκευαστική εταιρεία που λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων δημιουργεί ερωτηματικά, απορίες και υποψίες. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο κ. Ρουσόπουλος πλούτισε. Τα σπίτια του θα τα ζήλευε ακόμα και ο Λάτσης. Αξιος ο μισθός του.

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2007

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ !!!

ΓΚΑΛΟΠ - ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΤΗΣ RASS
75,6% ΚΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΕΚΤΕΘΙΜΕΝΟΣ Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΟΛΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ

Το νέο πανελλαδικό γκάλοπ της RASS για το βιβλίο της Ιστορίας με το υψηλότατο ποσοστό του 75,6% στήνει στον τοίχο την κυβέρνηση και καταφέρνει ισχυρότατο ράπισμα τόσο στην κ. Γιαννάκου όσο και στη δήθεν ιστορικό κ. Ρεπούση!

Συγκεκριμένα:
• To 46,5% ζητάει ευθέως να αποσυρθεί αμέσως το βιβλίο και να ξαναγραφτεί.
• Το 29,1% θεωρεί ότι απαιτούνται βαθιάς έκτασης διορθώσεις.
• Το 8,6% εκτιμά ότι το θέμα διογκώθηκε χωρίς λόγο.
• Το 15,8% δεν ξέρει δεν απαντά. ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του γκάλοπ ως προς την ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του 2004. ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Στο πρώτο ερώτημα: «Το βιβλίο πρέπει να αποσυρθεί και να ξαναγραφτεί;»

Απαντούν ΝΑΙ, το 43,1% των ψηφοφόρων της ΝΔ. Το 50,4% του ΠΑΣΟΚ! Και εν τούτοις ο Γ. Παπανδρέου συνεχίζει τη σιωπή του… Δεν έχει αρθρώσει λέξη μέχρι σήμερα για το περιβόητο βιβλίο που καταψηφίζουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Το 46,8% του ΚΚΕ και το 38,1% του Συνασπισμού (!) που, παρά ταύτα, τα ηγετικά τους στελέχη επιμένουν να στηρίζουν την παρέα Ρεπούση! Στο ερώτημα, «πρέπει το βιβλίο να διορθωθεί;»

Απαντούν ΝΑΙ, το 33,9% της ΝΔ, το 26,1% του ΠΑΣΟΚ, το 19% του ΚΚΕ και το 33,3% του Συνασπισμού.

Δέχονται ότι το θέμα διογκώθηκε το 7,9% της ΝΔ, το 6,4% του ΠΑΣΟΚ, το 13,9% του ΚΚΕ και το 16,7% του Συνασπισμού.

Δεν ξέρουν δεν απαντούν: 15,1% από ΝΔ, 17,1% από ΠΑΣΟΚ, 20,3% από ΚΚΕ και 11,9% από Συνασπισμό.

Ενδιαφέρουσα είναι και η ανάλυση του γκάλοπ ως προς το επίπεδο σπουδών. ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

Αξιώνουν άμεση απόσυρση: Tο 41,8% αποφοίτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 50,1% δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και 44,5% τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Απαιτούν διορθώσεις το 25,6% των αποφοίτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 29,8% δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 30,5% τριτοβάθμιεας εκπαίδευσης.

• Τα ευρήματα του γκάλοπ ως προς την ιδεολογική ταυτότητα των ερωτηθέντων (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) αποτελούν καταπέλτη για τη Ρεπούση η οποία τόλμησε να μιλήσει για μειοψηφίες της Ακροδεξιάς και της Ακροαριστεράς που πολεμούν το βιβλίο της…

• To 46,5% που ζητάει άμεση απόσυρση του βιβλίου αναλύεται ως εξής: 45,2% Αριστεροί, το 52,6% Κεντροαριστεροί (!), το 48,1% Κεντρώοι, το 44,5% Κεντροδεξιοί και το 42,4% Δεξιοί.

• Το 29,1% που ζητάει διορθώσεις αναλύεται: 26,1% Αριστεροί, 27,3% Κεντροαριστεροί, 23,7% Κεντρώοι 36,9% ΚεντροΔεξιοί και 29,1% Δεξιοί.

Περαστικά σας κ. Ρεπούση.

[ Από την εφημερίδα το ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 17.07.2007]

ΑΜΕΙΛΗΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΗ ΚΟΥΡΗ ΣΤΟ "ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" ΤΗΝ 05.08.2007

ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Του Μάκη ΚουρήΨέματα είπε στον ελληνικό λαό η υπουργός Παιδείας κυρία Γιαννάκου. Ψέματα εν γνώσει της. Θέλησε να κερδίσει χρόνο. Να περάσει ο κάβος των εκλογών.

Κι από κει και πέρα άσ' τους... εθνικιστές και τους... ακροδεξιούς να φωνάζουν (έχει χάσει την ψυχραιμία της και δεν μπορεί να δει στα γκάλοπ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που φωνάζουν κατά του επαίσχυντου για τον Ελληνισμό βιβλίου είναι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ!).

Μας πέρασε για ιθαγενείς και νόμισε η κυρία ότι μπορεί να μας ξεγελάσει με... καθρεφτάκια και... χάντρες, όπως έκαναν οι όμοιοί της... ευρωπαίοι αποικιοκράτες που θαυμάζει...

Ξεκάθαρες κουβέντες, κύριε Καραμανλή. Δεν την εμπιστευόμαστε πια. (Τι να εμπιστευθούμε, όταν λέει ότι αυτή έπρεπε να είναι πρωθυπουργός, ότι αυτήν ξέρουν οι ξένοι ηγέτες και αυτή σας τους γνώρισε, που δεν σας ήξεραν... και ότι το λιγότερο θα έπρεπε να ήταν... υπουργός Εξωτερικών). Ο ελληνικός λαός εσάς ψήφισε... Εσείς είστε πρωθυπουργός, εσείς έχετε όλες τις ευθύνες.

Θέλουμε αποδείξεις, κύριε πρωθυπουργέ. Είμαστε πιο άπιστοι, εξαιτίας της προκλητικής στάσης της κυρίας Μαριέττας όλους αυτούς τους μήνες, και από τον άπιστο Θωμά. Θέλουμε να αγγίξουμε τις ουλές από τα καρφιά.

Δεν πιστεύουμε τίποτα απ' όλα όσα είπε την Πέμπτη στο σόου που έδωσε η υπουργός σας, κύριε Καραμανλή. Γιατί αν και η ίδια τα πιστεύει, αν πράγματι έχουν γίνει ΟΛΕΣ οι διορθώσεις που ζητούσε η Ακαδημία Αθηνών και η κυπριακή Βουλή, τότε:

1 Γιατί, κύριε Καραμανλή, δεν έδωσε τις σελίδες του βιβλίου με τη νέα μορφή τους μετά τις διορθώσεις, ώστε να συγκρίνουμε αν πράγματι έγιναν και οι 81 υποδείξεις του κορυφαίου πνευματικού ιδρύματος της χώρας. Κάποιον λάκκο έχει η φάβα...

2Αν έφυγε η... ατυχής φράση περί συνωστισμού στη Σμύρνη και πλέον στο... επιδιορθωμένο βιβλίο καταγράφεται όλη η τραγωδία της λεηλασίας και της σφαγής των συμπατριωτών μας, τότε ΠΟΙΟΣ ο λόγος, κύριε Καραμανλή, να μοιρασθεί στα παιδιά το βιβλίο της Διδώς Σωτηρίου; (Δεν είμαστε μίζεροι, όμως πόσα εκατομμύρια θα στοιχίσει η αγορά των 150.000 αντιτύπων και ποιος θα τα πληρώσει; Η κυρία Μαριέττα ή κυρία Ρεπούση; Φυσικά όχι, αλλά ο αφελής και πάντα προδομένος λαός...).

3Γιατί η κυρία Μαριέττα, μόλις έγιναν οι διορθώσεις, όπως λέει, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ακαδημίας Αθηνών, δεν έστειλε το διορθωμένο βιβλίο στην Ακαδημία, για να ελέγξει αν έγιναν πράγματι οι αλλαγές που υπέδειξε, οπότε κανείς δεν θα μπορούσε σήμερα να μιλήσει;

4Γιατί το τελικό κείμενο δεν το έστειλε στο αρμόδιο τμήμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για να εκφράσει τη γνώμη του, αν συμφωνεί, αλλά ζήτησε να εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος του ΠΙ κ. Βλάχος και από εκεί και πέρα είναι άγνωστο το τι συνέβη, αν και όλοι μπορούμε, κύριε πρωθυπουργέ, να υποθέσουμε... Σημειώνουμε ότι η τελευταία επαφή του... βιβλίου με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έγινε στις 13 Ιουνίου!

5Αν η κυρία υπουργός είναι σίγουρη ότι έγιναν οι αλλαγές, τότε γιατί λέει ότι θα αξιολογηθεί στη φετινή χρονιά και αν διαπιστωθούν προβλήματα τότε θα αποσυρθεί και θα γίνει προκήρυξη συγγραφής νέου βιβλίου; Η εξήγηση είναι απλή. Ξέρει και η ίδια ότι έγιναν μπαλώματα, μόνο που μέχρι να τα πάρουμε χαμπάρι, δεν θα υπάρχει χρόνος για νέο βιβλίο. Πρόκειται δηλαδή για μια επιχείρηση εξαπάτησης του λαού, κύριε Καραμανλή.

6Και κάτι ακόμα, που επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας ότι οι όποιες... επιδιορθώσεις έγιναν είναι στάχτη στα μάτια και δεν αλλάζουν τη... φιλοσοφία της συγγραφικής παρέας (Ρεπούση και Σία) για τον Ελληνισμό... Για να είναι έμπλεος χαράς και να επιδοκιμάζει το διορθωμένο βιβλίο ο γνωστός από τα «παράθυρα» κ. Γιαννουλόπουλος, καθώς επίσης και ο γνωστός κ. Λιάκος, σημαίνει ότι υπήρξε συμβιβασμός μέχρι του σημείου που ήθελαν και απλώς άλλαξε ο Μανωλιός...

Απλά πράγματα ζητάμε, κύριε πρωθυπουργέ. Τίποτε περισσότερο απ' ό,τι υπέδειξαν η Ακαδημία Αθηνών και η Κύπρος μας. Διαφορετικά μην εκπλαγείτε, κύριε Καραμανλή, αν στις ερχόμενες εκλογές, το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού αποτελέσει το κύριο κριτήριο της ψήφου του ελληνικού λαού...

ΥΓ.: Και κάτι προσωπικό προς την κυρία Γιαννάκου, που μέχρι προχθές τη σεβόμασταν. Αν έχει το παραμικρό για μένα, αν ποτέ την εκβίασα, ότι όλη η αρθρογραφία μας για το κατάπτυστο βιβλίο της Ιστορίας, που θα είναι στίγμα στην καριέρα της, έχει ιδιοτελείς σκοπούς –για να μας δίνει δουλειές, όπως είπε την Τετάρτη στη Βουλή σε βουλευτές– να βγει και να το πει με στοιχεία. Διαφορετικά θα είναι κοινή συκοφάντις. Και κάτι ακόμα. Να σταματήσει τις απειλές και τους εκβιασμούς εναντίον μας... Γιατί τούτη η εφημερίδα έχει χρυσές εφεδρείες... Έχει στοιχεία. Συντριπτικά στοιχεία.

Στην ιστορία τούτης της εφημερίδας, κυρία Γιαννάκου, έχουμε δώσει εξετάσεις.
Η πιάτσα είναι μικρή.
Γνωρίζει.
Και τους δικούς μας αγώνες, με μόνο οδηγό μας τις αρχές μας, τις οποίες δεν διαπραγματευόμαστε με... «δουλειές».
Και τη δική σας πολιτική δειλία!

H ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ...

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ , ΟΙ ΑΜΕΡΙΝΑΚΟΙ "ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ" ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΑΣΟΚ - ΝΔ.

ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΗ ΑΘΛΙΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ.

Το 1999 όταν οι Αμερικανοί βομβάρδιζαν ανηλεώς την Γιουγκοσλαβία μαζί με την Γερμανία και άλλες Νατοϊκες Χώρες οργάνωσαν τα προγράμματα αλλαγής της Ιστορίας των Βαλκανίων. Τα Υπουργεία των ΗΠΑ και Γερμανίας αποφάσισαν να "ξαναγράψουν" την Ιστορία των λαών της Βαλκανικής με τρόπο που να συντελέσει στην "αδελφοποίηση" των λαών αυτών και την εξυπηρέτηση κυρίως των συμφερόντων των ανωτέρω χωρών στην περιοχή των Βαλκανίων. Το εγχείριμα ονομάστηκε "Σχέδιο Κοινής Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στα πλαίσια του Σχεδίου αυτού έγινε η συγγραφή τεσσάρων Βιβλίων Εργασίας που αφορούν την
1. ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, 2. ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, 3. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ , 4. ΤΟΝ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ.

Τα Βιβλία αυτά εκδόθηκαν και χαρακτηρίζονται ως "Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό" και στηρίζονται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η "Αμερικανική Οργάνωση για την Διεθνή Ανάπτυξη " [USAID],, διάφορα Ιδρύματα , τα Υπουργεία Εξωτερικων της ΗΠΑ, Γερμανίας, Αυστρίας, Ιρλανδίας, έχουν συνταχθεί από συγγραφικές ομάδες των Βαλακνικών χωρών.

Τα ανωτέρω βιβλία στην ελληνική γλώσσα, τον Νοέμβριο του 2006 παρουσιάστηκαν σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ + 13" της 10.08.2007 στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου από τους επικεφαλής του προγράμματος "Σχέδιο για την ενοποίηση ιστοριών στην Ελλάδα", Κώστα Καρά και Χριστίνα Κουλούρη, παρουσία των βουλευτών της Ν.Δ. Νίκου Γεωργιάδη, του μέλους του ΠΑΣΟΚ Μαριλένα Κομπά και των καθηγητών Θ. Βερέμη και Α.Λιάκου.

Τα βιβλία απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για να τα χρησιμοποιούν κατα την διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας ως εναλλακτικές πηγές διαφορετικής απωτύπωσης των ιστορικών γεγονότων, τα οποία θα παρουσιάζαν στους διδασκόμενους μαθητές.

Είναι αξιοπερίεργο όμωε το ότι η συγγραφική ομάδα της κ.Ρεμπούση "υιοθέτησε" αρκετές από τις εκδοχές των ανωτέρω εγχειριδίων "Εναλλακτικού Διδακτικού Υλικού", όπως ο συνωστισμός των Ελλήνων στην αποβάθρα της Σμύρνης, για τον πόλεμο του 1940 , την διχοτόμηση της Κύπρου , τον "θάνατο" των αγωνιστών της Κύπρου και 81 άλλες περιπτώσεις.

Στα πλαίσια της ανωτέρω προσπάθειας εκπονήθηκε και λειτουργεί το Πρόγραμμα Κοινής Ιστορίας με την επωνυμία " ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ" [ SHARED HIASTORY PROGECT : Decostruction of Natinal Hate Narratives ].

Στο ανωτέρω πρόγραμμα μετέχουν το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο COLOUMBIA, το Τουρκικό Πανεπιστήμιο SABASNCI το Ελληνικό ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ τα οποία τα έτη 2000 & 2001 έλαβαν όπως προκύπτει από εκθέσεις του Στέϊτ Ντηπάρτμέντ επιχορήγηση πάνω από 100.000 ευρώ για τις δραστηριότητες αυτές.

Χαρακτηριστικό του τρόπου αντιμετώπισης των ιστορικών γεγονότων είναι δημοσιέυμα στο επίσημο περιοδικό του Στέϊτ Ντηπάρτμεντ, "STATE MAGAZINE" που αποδίδει τον πυρπολισμό της Σμύρνης , όχι στον Τουρκικό Στρατό, αλλά σε εμπρηστές !!!

Γίνεται πλέον σαφές για ποιόν λόγο ένα κατάσπτιστο βιβλίο που στοχεύει στη αποεθνοποίηση και αποχριστιάνηση της Ελληνικής Ιστορίας, η συγγραφή του οποίου άρχισε το 2003 επί κυβερνήσεως Σιμήτη και ολοκληρώθηκε το 2006 επί κυβερνήσεως Καραμανλή δεν αποσύρεται προκειμένου να γραφεί εκ νέου , όπως είναι η απαίτηση της Ελληνικής Κοινωνίας, παρά "διορθώνεται" με προσχηματικές δήθεν αλλαγές που δεν αγγίζουν την αρχική του φιλοσοφία.

Ειναι σαφές ότι η Υπουργός Παιδείας, δεν στηρίζει το απαράδεκτο και αντεθνικό σύγγραμμα της κ. Ρεμπούση αλλά τις επιλογές εξωθεσμικών κέντρων των Ξένων Δυνάμεων.

Η διανομή του ιστορικού μυθιστορήματος "ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ" της Διδως Σωτηρίου που αναφέρεται παραστατικά στις σφαγές των Τούρκων στην Σμύρνη το 1914 μαζί με το Βιβλίο της Ιστορίας σε 12χρονους μαθητές μόνο ως εμπαιγμός μπορεί να εκληφθεί.

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2007

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ !!!Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006 - 2007 Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ


Με την Υπουργική απόφαση με αριθμό 61539/Γ2 που αφορά το "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για την διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας στην Α' , Β' & Γ' Γυμνασίου", η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως , Τεύχος Β' με αριθμό 867 / 10 Ιουλίου 2006 και υπογράφεται από τον προερχόμενο από τους κόλπους της Εκκλησίας, Υφυπουργό κ. Γεώργιο Καλό, με νόμο του Ελληνικού Κράτους διδάχθηκε η Τουρκική Γλώσσα με "πιλοτικό πρόγραμμα" σε πέντε Γυμνάσια της Θράκης (Κομοτηνής και Ξάνθης) σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας!!!

Σύμφωνα με το πλήρες κείμενο την απόφαση "ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ" αυτής είναι:

1. Με τη διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα προκειμένου να έρθουν σε επαφή με την γλώσσα μιάς γειτονικής χώρας της Τουρκίας. Συγκεκριμένα :
* Na κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο
* Να αναπτύσσουν γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική ικανότητα. Η εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας θα συμβάλει στην ενεργό συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και κατανόηση της διαφορετικότητας.
* Να εξοικιώνονται σε διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου
* Να αναπτύσσουν πραγματολογική ικανότητα δηλαδή λειτουργικές δεξιότητες λόγου
* Να χρησιμοποιούν την τουρκική γλώσσα ως μέσο απόκτησης νέων γνώσεων και πολιτισμικών εμπειριών. !!!

Μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν εν Ελλάδι του 2007 όταν το άρθρο 16 παράγραφος 2 του ΣΤΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ρητά επιτάσσει ότι : "H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες"

Οι "τσααρλατάνοι" του δικομματισμού όμως βρίσκονται στον κόσμο τους. Δεν σέβονται κανένα θεσμό εν ονόματι του έργου που επιτελούν.

Η Ελληνική Πολιτεία θέσπισε νομοθέτημα με το οποίο διδάσκει την τουρκική γλώσσα σε μερίδα του ελληνικού πλυθισμού πού έχει το θράσσος να αυτοπροσδιορίζεται προκλητικά ως Τουρκική Μειονότητα.

Με την ανοχή του Καραμανλή , του Παπανδρέου και των άλλων πολιτικών αρχηγών , της πνευματικής ηγεσίας του τόπου οδηγείται η Δυτική Θράκη σε καθεστώς Κοσσόβου.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ , Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΤΩΝ "ΗΓΕΤΩΝ ΤΟΥ"

Η ΘΡΑΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΟΣΣΟΒΟ - 2
ΕΡΩΤΑΣΘΕ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ;

ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΑΣ Η κ. ΓΚΙΟΥΛ ΚΑΡΑΧΑΣΑΝ;


Τι ήθελαν οι Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι δυτικοθρακιώτες σε τελετή υπό την σκιά της σημαίας του “ανεξάρτητου κρατιδίου Θράκης”;


O Xρόνος - Καθημερινή εφημερίδα της Κομοτηνής (26/07/2007)


Κάτω από την σημαία του κρατιδίου της Δυτικής Θράκης που έβαλε στόχο «αμέτι – μουχαμέτι» να δημιουργήσει η Άγκυρα κατά το πρότυπο της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, εν μέσω Τούρκων ντυμένων με στολές πολεμιστών οθωμανών και τραγουδώντας ύμνους και παιάνες έγινε πριν μερικές μέρες η 9η γιορτή – πανηγύρι των «Τούρκων Δυτ. Θράκης» στην Προύσα.

Παρόντες πολλοί «Έλληνες πολίτες» και «πολίτες της Ε.Ε.» ο αντινομάρχης κ. Χατζηοσμάν, η νομαρχιακή σύμβουλος και αντινομάρχης Σιμπέλ Μουσταφάογλου, πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, Γκ. Καραχασάν, ο βουλευτής Ιλχάν Αχμέτ, η χήρα Σαδίκ, οι ψευτομουφτήδες Μετέ Ξάνθης και Σερίφ Ροδόπης, ο πρόεδρος της Ε.Τ.Ν. Κομοτηνής που καταργήθηκε με απόφαση του Αρείου Πάγου, Αδνάν Σελίμ, ο καταγόμενος από την Ροδόπη βουλευτής Προύσας Μουσταφά Ντουνέρ, ο Ερόλ Κιασήφογλου πρόεδρος του συλλόγου «Αλληλεγγύη» Δυτικοθρακιωτών και άλλων αιρωτών, δημάρχων, αντιδημάρχων, κοινοταρχών, ενώ όπως αναφέρει στην ιστοσέλιδα του συλλόγου «Τούρκων Δυτικοθρακιωτών» ο κ. Κιασήφογλου διαβάστηκε και το μήνυμα της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Ροδόπης όπου ακούστηκε και το όνομα του κ. Πετρίδη.

Τι ζητούσαν οι΄Έλληνες πολίτες σ’ αυτή την σύναξη των «Τούρκων Δυτικοθρακιωτών» που ζουν στην Προύσα; Χθες, οι δύο Τούρκοι υπουργοί που παρέστησαν στο μνημόσυνο του Σαδίκ, αναφέρθηκαν με διασπαστικές τάσεις προς την μειονότητα ότι «Σας θεωρούμε κομμάτι του τουρκικού έθνους και όχι μειονότητα», ενώ κάποιος της συνοδείας φορούσε στο πέτο την γνωστή κονκάρδα των «αλύτρωτων» Δυτικοθρακιωτών με την Θράκη μέσα στο μισοφέγγαρο.

Τι άλλο πρέπει να συμβεί στην Θράκη για ν’ ανησυχήσει η Αθήνα;

Μιλάμε για ένα άτομο που - σύμφωνα με καταγγελίες - δασκαλεύει τους Πομάκους να δηλώνουν Τούρκοι*, γιατί “δεν τους συμφέρει” διαφορετικά και που ψηφίζει στις εκλογές της “Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης”, οργάνωσης που έχει καταργήσει ο Άρειος Πάγος. Βέβαια και από παλιότερες δηλώσεις της, δεν ξέρει κάποιος τι να πρωτοδιαλέξει. Το “στην Ελλάδα υπάρχουν κι άλλες μειονότητες, όπως οι Πόντιοι”, αρκεί;

Προσωπικά, πιστεύω πως δεν πέφτει λόγος σε κανένα για το τι είναι ή τι αισθάνεται η κοπέλα. Όπως ένας Γερμανός που ζει στην Ελλάδα, μπορεί να δηλώσει εξήντα χρόνια μετά το Β’ ΠΠ πως είναι Γερμανός, έτσι και ένας Τούρκος που ζει στην Ελλάδα, πρέπει να μπορεί να δηλώνει πως είναι Τούρκος - αν οι υπόλοιπες δραστηριότητές του είναι σύννομες.

Όμως, από τη στιγμή που η Ελληνική Δημοκρατία επιτρέπει το να πολιτεύεται κάποιος με
δραστηριότητα εκτός των ορίων του Συντάγματος, κάτι δεν πάει καλά (επομένως, αναβάλλονται τα όνειρα για λουλουδάκια, πουλάκια, αστεράκια και αδελφοσύνη των λαών).

"Και η Γκιουλ Καρα-Χασάν, είναι ένα κόσμημα για το Κίνημά μας. Παλεύει μέσα σε δύσκολες συνθήκες με θάρρος, με θάρρος μετά από πολλές άδικες προσωπικές επιθέσεις, αλλά και πολλών ειδών επιθέσεις απέναντι στην προσωπικότητά της και παρά ταύτα έχει σταθεί όρθια και προσφέρει και σήμερα και θα προσφέρει και αύριο στο Κίνημά μας και είμαι σίγουρος και στη χώρα. Και συμβολίζει μια νέα σχέση με τη Μουσουλμανική μειονότητα, που θέλω να αισθάνονται ως Έλληνες πολίτες υπερήφανοι"
(mind the) GAP, 16-9-2006

Δεν ξέρω αν ο κ. Παπανδρέου είναι βραδύνους, έξυπνος ή βαλτός, είναι όμως ο επίδοξος Πρωθυπουργός. Ξέρω όμως πως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία και πως όλα τα τρόφιμα έχουν
περιορισμένο χρόνο ζωής στη συντήρηση - μετά αρχίζουν και βρωμάνε.


* Μειονοτικής εφημερίδας “
Mιλέτ” το ανάγνωσμα (απάντηση μετά την καταγγελία):
“Εντάξει Τούρκοι δεν είστε, αλλά ούτε καν μουσουλμάνοι; Επιτρέπεται μήπως στο Ισλάμ να συνεργάζεστε με τους χριστιανούς ορθόδοξους - τους πιο στυγερούς εχθρούς στην ιστορία των ομόθρησκων αδελφών σας - να προδίδετε τους τουρκομουσουλμάνους αδερφούς σας και να πουλάτε κινήσεις εναντίον τους; Τι είδους μουσουλμάνοι είστε; Στη θρησκεία αυτά που κάνετε λέγονται διαστροφή/ανωμαλία και προδοσία.”

YΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Προσωπικα στοιχεία

Translation

Free Translation

Αναγνώστες

AddThis

Share |

0 SAVAS

0 SAVAS
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

VAS VAS .. 0 SAVAS

VAS VAS .. 0 SAVAS
ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Blogs in Serras

Serres Blogs

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ