Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

17η ΜΑΪΟΥ 1914 ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΝΑΚΉΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Οι λιμοκοντόροι του ΥΠ.ΕΞ. να απαιτήσουν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Αυτονομίας

Σαν σήμερα, στις 17 Μαΐου 1914 υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας μεταξύ της αλβανικής κυβέρνησης, επικεφαλής της οποίας ήταν ο πρίγκιπας Βηντ και του προέδρου της «Αυτόνομης Δημοκρατίας της Βορείου Ηπείρου» Γεωργίου Χρηστάκη-Ζωγράφου.
Με την υπογραφή του, τερματίστηκαν οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ αλβανικής χωροφυλακής-ατάκτων και Βορειοηπειρωτών (Ιερών Λόχων) και αναγνωρίστηκε η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, ο ελληνικός της χαρακτήρας και κατοχυρώνεται πλήρως η θρησκευτική, γλωσσική και εκπαιδευτική ελευθερία του πληθυσμού της.
  ΟΙ ΟΡΟΙ

Η περιοχή αποκτούσε επίσημα την αυτονομία της, υπό την αιγίδα του πρίγκηπα Βηντ της Αλβανίας, ο οποίος όμως δεν είχε ουσιαστικές αρμοδιότητες. Η αλβανική κυβέρνηση θα είχε το δικαίωμα να .... διορίζει και να απολύει τους κυβερνήτες και τους ανώτερους υπαλλήλους. Άλλοι όροι της συμφωνίας προέβλεπαν την στρατολόγηση αυτοχθόνων στην χωροφυλακή, την απαγόρευση παραμονής στρατιωτικών μονάδων αποτελούμενων από μη εντόπιους στην περιοχή, παρά μόνο σε περίπτωση πολέμου ή επανάστασης. Προβλέπονταν επίσης, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία, αν και στις τρεις πρώτες τάξεις η αλβανική θα διδάσκονταν παράλληλα με την ελληνική. Η θρησκευτική διδασκαλία, όμως, θα γίνονταν μόνο στα ελληνικά. Οι Μεγάλες Δυνάμεις θα εγγυόνταν για την διατήρηση και την εκτέλεση των παραπάνω μέτρων.

Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης
Στις 17 Μαϊου και ενώ ξέσπασε στην κεντρική Αλβανία επανάσταση, η ελληνική κυβέρνηση, που ως τότε δεν είχε αναμειχθεί στις διαπραγματεύσεις, ανέλαβε ουσιαστικό ρόλο . Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παρακίνησε τον Ζωγράφο να επικυρώσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τους όρους του Πρωτοκόλλου χωρίς να προβάλλει επιπλέον αξιώσεις. Η κυβέρνηση της Β. Ηπείρου αξίωνε να εγκριθούν και να εγγυηθούν για το πρωτόκολλο οι Μεγάλες Δυνάμεις. Τελικά στις 1 Ιουνίου το επικύρωσαν και λίγες μέρες αργότερα η αλβανική κυβέρνηση αποδέχτηκε τελικά την συμφωνία και απέδωσε το επίσημο έγγραφο του πρωτοκόλλου στις 23 Ιουνίου 1914 στην αυτόνομη κυβέρνηση.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΛΟΥ

Η επιμονή του Ε. Βενιζέλου έπεισε τους Βορειοηπειρώτες εκπροσώπους να υποχωρήσουν και να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας, κατά την Πανηπειρωτική Συνδιάσκεψη στο Δέλβινο. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι εκπρόσωποι της Χειμάρρας, που επέμεναν υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα (Ένωσις ή θάνατος).
Λίγες μέρες αργότερα η αποδοχή της συμφωνίας ανακοινώθηκε στην Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου. Όμως, προτού τεθεί το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας σε εφαρμογή, κηρύχθηκε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Παρόλο που το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας δεν αναιρέθηκε ποτέ από κάποια μεταγενέστερη συνθήκη, μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (17 ΜΑΙΟΥ 1914)

Η Διεθνής Επιτροπή του Ελέγχου δια ν' αποσοβήση την επανάληψιν των εχθροπραξιών, εθεώρησε καθήκον της να συνδιαλάξη, εφ' όσον της ήτο δυνατόν, την έποψιν των Ηπειρωτικών πληθυσμών, τας αφορώσας τας ειδικάς διατάξεις τάς οποίας εζήτουν, πρός τάς βλέψεις της Αλβανικής Κυβερνήσεως. Υπό το κράτος των ιδεών αυτών συνήνεσε να υποβάλει εις τας Δυνάμεις, τάς οποίας αντιπροσωπεύει, ως επίσης εις Αλβανικήν Κυβέρνησιν, το έγκλειστον κείμενον πόρισμα των γενομένων συζητήσεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής αυτής και των αντιπροσώπων της Ηπείρου". Κέρκυρα 17 Μαϊου 1914

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Λάμπ (Άγγλος Πληρεξούσιος), Βίγκελ (Γενικός Πρόξενος Γερμανίας), Κράλ(Γεν. Πρόξενος Αυστρίας), Κραζέφσκι(Γεν. Πρόξενος Γαλλίας), Σαχτάϊν (Υποπρόξενος Αυστρίας), Πετρώφ (Γεν. Πρόξενος Ρωσίας), Λάουρο (Γεν.Πρόξενος Ιταλίας), Μεχδή (ειδικός αντιπρόσωπος Αλβανίας).
Με τας ιδίας επιφυλάξεις όσον αφορά την έγκρισιν των εκλογέων μας.
Γεώργιος Χρ. Ζωγράφος, Αλεξ. Καραπάνος

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1. Οργάνωσις.Η εκτέλεσις και η διατήρησις των ληφθεισών διατάξεων διά την οργάνωσιν των δυο μεσημβρινών Νομών επί του παρόντος ανατίθενται εις την Διεθνή Επιτροπήν του Ελέγχου,ήτις θα οργανώση την Διοίκησιν, την Δικαιοσύνην και τα Οικονομικά.
2. Η Αλβανική Κυβέρνησις από κοινού μετά της Δ.Ε.Ε. θα διορίζη και θα παύη τους Διοικητάς και τους ανωτέρους υπαλλήλους, λαμβάνουσα ύπ' 'οψιν, κατά το δυνατόν, την αριθμητικήν σπουδαιότητα των οπαδών εκάστου θρησκεύματος.
3. Τοπικά Συμβούλια. Ο αριθμός των εκλεκτών μελών είς τα Διοικητικά Συμβούλια θα είναι τριπλάσιος του αριθμού των δικαιωματικών μελών.
4. Καθορισμός και διοικητικοί υποδιαιρέσεις. Η Δ.Ε.Ε. θα επιστατήση επίσης είς τον καθορισμόν και την διοικητικήν υποδιαίρεσιν των δυο Νομών τούτων δι' άπαξ γνωμόνων, ουδεμία θα επέρχεται μεταβολή χωρίς την συμφωνίαν των Δυνάμεων.
5. Αι Χώραι. Όλαι αι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται εις τους πληθυσμούς των προηγουμένως ύπό της Ελλάδος καταληφθεισών χωρών και προσαρτηθεισών εις την Αλβανίαν.
6. Χωροφυλακή. Πρός φύλαξιν της τάξεως εις τας νοτίους επαρχίας θα σχηματισθή από αξιωματικούςκαι χωροφύλακας τοπική χωροφυλακή αποτελούμενη από στοιχεία των διαφόρων θρησκευμάτων, αναλόγως του αριθμού των πιστών των κατοικούντων τους Νομούς αυτούς.Η Χωροφυλακή αύτη δεν θα δύναται να υπηρετή εκτός των Νομών αυτών ειμή δι' ωρισμένην περίοδον και τούτο λόγω υπεράτης ανάγκης αναγνωριζομένης υπό της Δ.Ε.Ε. Ο αυτός περιορισμός θέλει εφαρμοσθή εις την χρήσιν διά τους νοτίους αυτούς Νομούς Σωμάτων Χωροφυλακής, αποτελουμένων εκ των Νομών αυτών.
7. Συνιστάται ει τους αξιωματικούς της Χωροφυλακής να μη μεταχειρίζωνται εις τα διάφορα μέρη, ειμή μόνον αποσπάσματα αποτελούμενα από άνδρας του αυτού θρησκεύματος πρός το θρήσκευμα των κατοίκων των μερών.
8. Εις περίπτωσιν ανεπαρκείας των τοπικών στοιχείων διά τον κατ' αναλογίαν σχηματισμόν της Χωροφυλακής θα γίνεται προσφυγή εις τους εξ άλλων Νομών της Αλβανίας καταγομένους.
9. Συμφώνως πρός τας διατυπωθείσας αυτάς αρχάς,οι Ολλανδοί αξιωματικοί θέλουσι προβή αμέσως εις τας στρατολογικάς ενεργείας.
10. Εννοείται καλώς ότι αι προηγούμεναι διατάξεις ουδόλως θίγουν την ενότητα της Αλβανικής Χωροφυλακής, ως αύτη διετυπώθη υπό της Συνδιασκέψεως του Λονδίνου.
11. Ένοπλος δύναμις. Εκτός περιπτώσεων πολέμου ή επαναστάσεως, εις τους Νοτίους Νομούς ουδέποτε θα είναι δυνατή η μεταφορά ή η χρήσις εις τους Νομούς αυτούς στρατιωτικών μονάδων μή αυτοχθόνων.
12. Ορθόδοξοι Κοινότητες. Αι Ορθόδοξοι Χριστιανικαί Κοινότητες αναγνωρίζονται Νομικά Πρόσωπα, επίσης ως και αι άλλαι.
13. Διατηρούσι την περιουσίαν των και θα διαθέτουν αυτήν ελευθέρως. Αι μετά των πνευματικών αρχηγών των σχέσεις των Ορθοδόξων Κοινοτήτων, θα είναι αι αυταί, ως κατά το παρελθόν.Ουδόλως ως θέλουν θιχθή τα πατροπαράδοτα δίκαια και η ιεραρχική οργάνωσις των περί ων ο λόγος Κοινοτήτων, εκτός εάν επέλθη συμφωνία μεταξύ της Αλβανικής Κυβερνήσεως και του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως.
14. Σχολεία Η εκπαίδευσις είναι ελεθέρα. Εις τα σχολεία των ορθοδόξων Κοινοτήτων η εκπαίδευσις γίνεται ελληνιστί. Εις τας τρείς τάξεις του Δημοτικού μετά της Ελληνικής θα διδάσκεται και η Αλβανική. Αλλ' η θρησκευτική διδασκαλία θα γίνεται αποκλειστικώς ελληνιστί.
15. Ελευθερία γλώσης. Δυνάμει της τεθείσης διά της πρός την Ελλάδα Διακοινώσεως των Δυνάμεων υπό ημερομηνίαν 11 / 24 Απριλίου 1914 η χρήσις της Αλβανικής και της Ελληνικής γλώσσης θέλει εξασφαλισθή εις τους Νοτίους ενώπιον όλων των αρχών, συμπεριλαμβανομένων των Δικαστηρίων, ως και των αιρετών Συμβουλίων.
16. Κατοχή. Η Δ.Ε.Ε. εν ονόματι της Αλβανικής Κυβερνήσεως θα καταλάβη τα εν λόγω εδάφη, μεταβαίνουσα επί τόπου.
17. Οι αξιωματικοί της Ολλανδικής αποστολής θέλουν προβή αμέσως εις τον σχηματισμόν της τοπικής Χωροφυλακής.Προσωρινώς και μέχρι του σχηματισμού της τοπικής Χωροφυλακής οι Ολλανδοί αξιωματικοί με την συνδρομήν των εγχωρίων στοιχείων θα επιφορτισθούν με την φύλαξιν της δημοσίας ασφαλείας.
18. Η Δ.Ε.Ε. θα προβή επίσης εις την συγκρότησιν μικτών επιτροπών,αποτελουμένων υπό Χριστιανών και Μουσουλμάνων κατ' αναλογίαν της αριθμητικής σπουδαιότητας εκάστου των θρησκευμάτων.Προσωρινώς και μέχρις οργανώσεως των τοπικών αρχών αι Επιτροπαί αυταί θα ασκούν διοικητικά καθήκοντα υπό την τελεσουργόν εποπτείαν της Δ.Ε.Ε. , ήτις θέλει προσδιορίσει την εκτασιν αυτών.Πρό της αφίξεως των Ολλανδών αξιωματικών. Θέλουσι ληφθή τα αναγκαία μέτρα υπό της Προσωρινής Κυβερνήσεως του Αργυροκάστρου πρός απομάκρυνσιν εκ του τόπου πάντων των ξένων ενόπλων στοιχείων.
19. Αι διατάξεις αυταί θέλουν εφαρμοσθή και εις τον Νομόν Κορυτσάς, κατεχόμενον επί του παρόντος στρατιωτικώς υπό της Αλβανικής Κυβερνήσεως ως και εις τας άλλας Νοτίους ζώνας.
20. Βοήθεια. Η Αλβανική Κυβέρνησις από κοινού μετά της Δ.Ε.Ε. θέλει λάβει τα αναγκαία μέτρα διά να έλθη εις βοήθειαν των υπό των Σωμάτων των τελευταίων ετών δοκιμασθέντων πληθυσμών.
21. Αμνηστεία. Απονέμεται εις τους Ηπειρώτας πλήρης αμνηστεία διά πάσας τας πράξεις τας προγενεστέρας της καταλήψεως των Νομών αυτών υπό των αντιπροώπων της Αλβανικής Κυβερνήσεως.Πάντες οι μη εξ Ηπείρου καταγόμενοι μόνον δι' εγκλήματα κοινού δικαίου θα καταδιώκονται, καθόσον αφορά την ρηθείσαν χρονικήνπερίοδον.
22. Εγγυήσεις. Αι Δυνάμεις αι διά της Συνδιασκέψεως του Λονδίνου εγγυηθείσαο την συγκρότησιν της Αλβανίας και εγκαταστήσασαι την Δ.Ε.Ε. εγγυώνται διά την εκτέλεσιν και την διατήρησιν των ανωτέρω διατάξεων.
23. Διατάξεις αφορώσαι την Χειμάρραν. Ακούσασα τον αρχηγόν της Χειμάρρας από κοινού μετά των αντιπροσώπων της Ηπείρου και λαβούσα υπό σημείωσιν τα αιτήματα αυτών τα αφορώντα την διατήρησιν των αρχαίων προνομίων, ως και τας νέας προτάσεις τας γενομένας πρός το συμφέρον αυτής της Χειμάρρας και της γενικής συνδιαλλαγής αιτήματα, των οποίων το κείμενον έπεται, η Δ.Ε.Ε. θα υποβάλη αυτά ως και τας υπολοίπους διατάξεις τας αφορώσας την Ηπειρον, εις τον έλεγχον και την έγκρισιν των Μεγάλων Δυνάμεων, ως και της Αλβανικής Κυβερνήσεως.
Διοικητικώς η περιφέρεια της Χειμάρρας θα προσκολληθή εις την επαρχίαν Αργυροκάστρου.
Ζητείται ομοίως όπως η Χειμάρρα είναι έδρα δικαστηρίου και όπως οι ειρηνοδίκαι, οι οποίοι πρέπει να εκλέγονται μεταξύ Ορθοδόξων Χριστιανών Ηπειρωτών, έχουν αρμοδιότητα επεκτεινομένην ιδίως εις ότι αφορά την ποινικήν δικαστικήν εξουσίαν, ίνα δι'αυστηράς εφαρμογής του νόμου, γινομένης τρόπον τινά επιτοπίως, δύνανται να κατανικούν λυπηράς τινας συνηθείας και ν' αποφεύγουν επίσης την μεταφοράν του πληθυσμού τούτου, του τόσον υπερηφάνου διά το ένδοξον παρελθόν του εις απομεμακρυσμένα μέρη (δύσκολον άλλωστε εις ήν κατάστασιν ευρίσκεται η συγκοινωνία) εν περιπτώσει κατηγορίας επί κακουργήματα ή πλημμελήματι.
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Οι Ηπειρώται αντιπρόσωποι δηλούν οτι θα επιμένουν:
1. Όπως η εγχώριος Χωροφυλακή μή δύναται εν ουδεμιά περιπτώσει ακόμη και εν περιπτώσει ανωτέρας βίας, να υπηρετή εκτός των ορίων των δύο νοτίων επαρχιών.
2. Οτι επί μίαν δεκαετίαν οι διοικηταί θα είναι ξένοι υπήκοοι ουδετέρου Κράτους καταγόμενοι εξ αυτού ή τουλάχιστον ορθόδοξοι χριστιανοί.
Γεώργιος Χρ. Ζωγράφος, Αλ. Καραπάνος

Η Χρυσή Αυγή δεν υποχωρεί από τις πάγιες Εθνικές θέσεις: Λευτεριά στην Βόρειο Ήπειρο!
πηγή

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

H ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΗΣ ΘΡΥΛΟ

           H γιορτή για τον Νίκο Γκάλη


Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Μαΐου 2013, 20:04
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (NOVA 1) στο «Αλεξάνδρειο» η εκδήλωση που διοργανώνει η ΚΑΕ Άρης, προκειμένου να τιμήσει τον Νίκο Γκάλη για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ.
Τον «Νικ» θα τιμήσουν με την παρουσία τους αρκετοί αστέρες του παρελθόντος, οι οποίοι είναι οι: Ντίνο Ράτζα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Στόγιαν Βράνκοβιτς, Ντόρον Τζάμσι, Φρεντερίκ Φορτέ, Αλεξάντερ Βολκόφ, Τζόρντι Βιγιακάμπα, Όντι Νόρις, Παναγιώτης Φασούλας, Νίκος Φιλίππου, Γιώργος Σιγάλας, Μπάνε Πρέλεβιτς, Αργύρης Καμπούρης, Νάσος Γαλακτερός, Κώστας Παταβούκας, Λευτέρης Κακιούσης, Μέμος Ιωάννου, Βασίλης Λυπηρίδης, Μιχάλης Ρωμανίδης, Μάνθος Κατσούλης, Χάρης Παπαγεωργίου, Ντέιβιντ Στεργάκος, Στιβ Γιατζόγλου, Tζον Κόρφας, Νίκος Λινάρδος, Λάζαρος Λέσιτς, Ντίνος Αγγελίδης, Βαγγέλης Βουρτζούμης, Νίκος Σταυρόπουλος, Λιβέρης Ανδρίτσος, Διονύσης Ανανιάδης, Στέλιος Καλαντίδης, Δημήτρης Κοκολάκης, Σταύρος Χωλόπουλος, Τάσος Τσιτάκης, Πέτρος Σταμάτης, Στράτος Βαμβακούδης, Δημήτρης Νάστος, Βασίλης Παραμανίδης, Νίκος Τσαχτάνης, Μηνάς Τουκμενίδης, Μιχάλης Γιαννουζάκος και Γιάννης Μαντόπουλος.

Για αγωνιστικούς λόγους, καθώς έχουν υποχρεώσεις με την ομάδα τους, απουσιάζουν ο Βαγγέλης Αλεξανδρής (Καβάλα) και ο Λευτέρης Σούμποτιτς (Αλ Ριγιάντι).


Δήλωσαν για τον Νίκο Γκάλη:

Παναγιώτης Γιαννάκης: «Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους όλων παιδιών, ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά... Κάνατε το μπάσκετ ελκυστικό σε όλη την Ευρώπη, με πρωτοπόρο τον Νίκο. Βοηθήστε την ομάδα για να επανέλθει».

Παναγιώτης Φασούλας: «Ήρθαμε για να τιμήσουμε ένα θρύλο του ελληνικού μπάσκετ. Δεν έχει σημασία εάν είναι αργά ή νωρίς. Αυτό που θυμάμαι είναι η αβεβαιότητα πώς θα τον αντιμετωπίσεις».
Μπάνε Πρέλεβιτς: «Ευχαριστώ για την πρόσκληση την ΚΑΕ Άρης. Δεν θα μπορούσα με τίποτα να πω "όχι"».

Γιάννης Ιωαννίδης: «Εδώ "φάγαμε" τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Γνωρίσαμε μεγάλες στιγμές. Αυτά τα παιδιά που πέρασαν προηγουμένως, αυτοί έφεραν τον Γκάλη. Ήρθε στον Άρη και δόξασε την ομάδα και δοξάστηκε. Αργήσαμε να τον τιμήσουμε, αλλά αυτό θα το κάνουμε σήμερα».

Μιχάλης Γιαννουζάκος: Στις αρχές φορούσε το Νο 7 ο Γκάλης. Όταν μοιράζαμε τις φανέλες, μου είπε κατευθείαν πάρε αυτή τη φανέλα. Γι' αυτό έχει κρεμαστεί η φανέλα με το νούμερο 6, γιατί από τότε άλλαξε και πήρε το 6».

Λάζαρος Λέσιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα εδώ και γέρασα εδώ. Φάγαμε γλυκό ψωμάκι λόγω του Γκάλη».

Στιβ Γιατζόγλου: «Δεν είναι μέρα για δάκρυα. Σήμερα τιμάμε τον "δικό μας Μάικλ Τζόρνταν!". Ήρθαμε να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ που μου έβαλε 50 πόντους στη... μούρη».

Τζον Κόρφας: «Ήταν ο καλύτερος αντίπαλος που αντιμετώπισα ποτέ».

 

Οι πρώτοι προπονητές του Νίκου Γκάλη στον Άρη: 
Οι Γιάννης Ιωαννίδης και Λάζαρος Λέσιτς.
 

 


                    Δεν πέφτει κυριολεκτικά... καρφίτσα στο «Αλεξάνδρειο»...


Φωτογραφία από το εσωτερικό του «Παλέ», πριν ξεκινήσει η γιορτή για τον Γκάλη...

 


Η γιγαντιαία φανέλα με το «Νο 6» που φορούσε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ...

 
Τα 21 λάβαρα για τις κατακτήσεις πρωταθλημάτων από τον Άρη που βρίσκονται στον ουρανό του «Αλεξάνδρειου»...
 

Το who is who του Νίκου Γκάλη

Όνομα: Νίκος
Επώνυμο: Γεωργαλής (Γκάλης) Ημερομηνία γέννησης: 23 Ιουλίου 1957 Τόπος: Νιου Τζέρσεϊ (ΗΠΑ) Ύψος: 1,83μ. Θέση: Σούτινγκ γκαρντ Ομάδες: Σίτον Χολ (1975-1979), Αρης (1979-1992), Παναθηναϊκός (1992-1995) Διεθνής: 168 φορές (5.131 πόντοι)
Τίτλοι: 8 Πρωταθλήματα Ελλάδος: 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 7 Κύπελλα Ελλάδας: 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993 1 Χρυσό Μετάλλιο Ευρωμπάσκετ: 1987 1 Ασημένιο Μετάλλιο Ευρωμπάσκετ: 1989
Τα ρεκόρ του Νίκου Γκάλη:
# Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα (12.714 πόντοι)
# Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό κύπελλο (1.485 πόντοι)

# Έπαιξε 5 φορές στην μικτή Ευρώπης

# Ρέκορντμαν πόντων σε φάϊναλ φορ κυπέλλου πρωταθλητριών

# Ρέκορντμαν πόντων σε τελικούς κυπέλλων Ελλάδα (πάνω από 200 πόντοι)

# Έχει το καλύτερο ρεκόρ σκοραρίσματος σε έναν τελικό (52 πόντους το 1987 με τον Πανελλήνιο)

# Ρεκόρ 62 πόντων στο πρωτάθλημα (1981, Άρης-Ιωνικός)

# Ρεκόρ 53 πόντων με την Εθνική (Ελλάδα-Παναμάς)

# Σε 105 αγώνες (με τον Άρη), έχει σημειώσει πάνω από 40 πόντους

# Αναδείχθηκε 11 φορές πρώτος σκόρερ του Ελληνικού πρωταθλήματος (με τον Άρη)

# Ήταν 1ος σκόρερ του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 1983 (231 πόντους!)

# Ήταν 1ος σκόρερ του Παγκόσμιου πρωταθλήματος του 1986 (332 πόντους σε 9 αγώνες)

# Πρωταθλητής Ευρώπης το 1987

# Ήταν 1ος σκόρερ του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 1989 (με 178 πόντους) και δευτεραθλητής Ευρώπης το 1989
# Ήταν 1ος σκόρερ του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 1991 (με 158 πόντους)
Διαβάστε επίσης:
Ο Νίκος Γκάλης στο zougla.gr, Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Μαΐου 2013, 17:34
Ζωντανός μύθος,
Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Μαΐου 2013, 14:44
Θυμήθηκαν τα παλιά,
Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Μαΐου 2013, 19:59

Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

YΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Προσωπικα στοιχεία

Translation

Free Translation

Αναγνώστες

AddThis

Share |

0 SAVAS

0 SAVAS
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

VAS VAS .. 0 SAVAS

VAS VAS .. 0 SAVAS
ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Blogs in Serras

Serres Blogs

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ