Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΙΧΑΛΗ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΧΕΠΕΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ "ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

 

ΠΡΟΣ:

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΌ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Σύμφωνα με το άρθρο 63,του νόμου 2533/1997 σκοπός του «Συνεγγυητικού» είναι «η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και η υποστήριξη, με τον τρόπο αυτό, της σταθερότητας και αξιοπιστίας της λειτουργίας της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών».
Άρα σκοποί του νόμου είναι:
  • Η παροχή αποζημίωσης στους επενδυτές των ΕΠΕΥ για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 63, του νόμου 2533/1997 και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα 30.000 Ευρώ ανά επενδυτή σύμφωνα με την ΑΥΕθνΟικ 14082/Β.809/4.4.2000  
  • Η υποστήριξη με αυτόν τον τρόπο της σταθερότητας και της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών.
  • Η εξασφάλιση του χρηματιστηριακού θεσμού και του συνόλου των επενδυτών από χρηματιστηριακές συναλλαγές και άλλες επενδυτικές υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο.
«Το Συνεγγυητικό τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», όπως ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 76 του νόμου 2533/1997.
Εκτός από την ανωτέρω διάταξη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68  του ίδιου νόμου:
«Ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μεταξύ των προσώπων που τότε συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α., το οποίο και κατέχει αυτοδικαίως τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού»
.
Στο Συνεγγυητικό «συμμετέχουν» σήμερα ογδόντα τρία ( 83 ) Μέλη, τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: 
 α) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών
β) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΕΠΕΥ) μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών
γ) ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΕΥ) μη μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και
δ) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ΑΕΔΑΚ) μη μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή ορισμένων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως καθορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 3283/2004.
Ως γνωστόν με την απόφαση 1/383/17.02.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΧΕΠΕΥ και τέθηκε αυτή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1806/1988 λόγω οριστικής και μη αναστρέψιμης αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της λογω παρανομων πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα των στελεχών  της εν λόγω ΑΧΕΠΕΥ από τον Αύγουστο του 2003 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2005. Οι παράνομες πράξεις αφορούν την ρευστοποίηση των χαρτοφυλακίων περίπου 2.000 επενδυτών εν αγνοία τους και την υπεξαίρεση των χρημάτων της ρευστοποίησης με την χρήση πλαστών εγγράφων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ίσως σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα με ζημία άνω των 40.000.000 ευρώ για τους επενδυτές
Ηδη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων από την 02.02.2015 ξεκίνησε και βρίσκεται μεχρι σήμερα σε εξέλιξη η δίκη η οποία δεν είναι η μοναδική  με 45 κατηγορουμένους εξ αυτών και 900 μάρτυρες κατηγορίας (επενδυτές – θύματα της ΓΕΝΕΙΣ ΑΧΕΠΕΥ) για τα αδικήματα της απάτης,  της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας
Στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών το οποίο σύμφωνα με το νόμο υποχρεούνταν να αποζημιώσει τους επενδυτές της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΧΕΠΕΥ μέχρι του πόσου των 30.000 € αναγγέλθηκαν 1987 επενδυτές ως δικαιούχοι αποζημίωσης. Η διαδικασία αποζημίωσης των επενδυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μέχρι εντός του έτους 2006 το αργότερο. Παρά την ρητή υποχρέωση αυτή η ειδική εκκαθάριση μέχρι και σήμερα δεν έχει περατωθεί διότι το Συνεγγυητικό αρνείται να αποζημιώσει τους δικαιούχους επενδυτές τους οποίους ανάγκασε να εμπλακούν σε έναν ψυχοφθόρο και δαπανηρό δικαστικό αγώνα
 Ύστερα από μακροχρόνιο οκταετή δικαστικό αγώνα των θυμάτων - επενδυτών από διάφορα μέρη της Ελλάδος για 40 από αυτούς εκδόθηκε η τελεσίδικη δικαστική απόφαση 5497/2016 του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο ) όπου υποχρέωσε το  Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΌ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» να αποζημιώσει τους παραπάνω επενδυτές με τα αιτούμενα ποσά με τον νόμιμο τόκο (περίπου 1.200.000 ευρώ) από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.
Παρά την γνωστοποίηση της παραπάνω απόφασης στους νομικούς συμβούλους του Συνεγγυητικού την 18-01-2016 συνεχίζουν να κωφεύουν και να μην την εκτελούν.
ΕΠΕΙΔΗ  ο ρόλος και ο σκοπός του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου είναι  η υποστήριξη της σταθερότητας και της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών.
ΕΠΕΙΔΗ ο ρόλος και ο σκοπός του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου είναι  η εξασφάλιση του χρηματιστηριακού θεσμού και του συνόλου των επενδυτών από χρηματιστηριακές συναλλαγές και άλλες επενδυτικές υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο.
ΕΠΕΙΔΗ ο ρόλος και ο σκοπός του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου είναι  η παροχή αποζημίωσης στους επενδυτές των ΕΠΕΥ για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 63, του νόμου 2533/1997 και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα 30.000 Ευρώ ανά επενδυτή σύμφωνα με την ΑΥΕθνΟικ 14082/Β.809/4.4.2000 παρά ταύτα αρνείται ακόμη και σήμερα αναιτιολόγητα στις εκ του νόμου υποχρεώσεις του.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,
·        Ποιος είναι ο εποπτικός ρόλος και οι ευθύνες  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά και των Εκκαθαριστών της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΧΕΠΕΥ έναντι των θυμάτων επενδυτών , η οποία ανέχεται την διαιώνιση της εκκαθάρισης της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΧΕΠΕΥ κατά παράβαση των διατάξεων των ν. 2533/1997 και του άρθρου 49 § 6 του ν. 2190/1920 εφόσον η διάρκεια της εκκαθάρισης έχει υπερβεί την πενταετία
·        Ποιες είναι οι ευθύνες των μελών του ΔΣ του Συνεγγυητικού του οποίου προϊσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των μελών της Επιτροπής αποζημιώσεως αυτού για τον εμπαιγμό και την ομηρία  των θυμάτων  επενδυτών της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΧΕΠΕΥ σε μια εποχή μάλιστα άκρατης οικονομικής κρίσης.
·        Επιτελεί το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών το θεσμικό του ρόλο που και εκ της επωνυμίας του προκύπτει σαφώς ότι είναι η προστασία των μικροεπενδυτών, η διασφάλιση της αξιοπιστίας της Χρηματαγοράς της χώρας με στόχο  την τόνωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού και την προσέλκυση επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
·        Σε ποιο ύψος ανέρχονται σήμερα οι καταθέσεις και τα διαθέσιμα του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, ποιες είναι ετήσιες εισπράξεις και οι πηγές εσόδων αυτού ;
·        Ποιες είναι οι Εγγυήσεις που παρέχει το Συνεγγυητικό ότι είναι σε θέση να διασφαλίζει στο διηνεκές την επάρκεια αυτού για την πλήρη αποζημίωση των επενδυτών.

Αθήνα 17-02-2016
     Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

YΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Προσωπικα στοιχεία

Translation

Free Translation

Αναγνώστες

AddThis

Share |

0 SAVAS

0 SAVAS
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

VAS VAS .. 0 SAVAS

VAS VAS .. 0 SAVAS
ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Blogs in Serras

Serres Blogs

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ