Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

ΧΑΡΤΙΝΟΣ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ι.

  Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΘΗΒΑΣ ΓΚΡΕΜΙΣΕ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΗΣ «ΑΝΙΚΗΤΗΣ» ΑΕΠΙ
Φωτογραφία του Takis Loxopoulos Americanos.
  Takis Loxopoulos Americanos στην τοποθεσία ΑΕΠΙ.

Η ενάγουσα (ΑΕΠΙ) ισχυρίζεται ότι η εναγομένη (.....Καφετέρια) κατά το επίδικο χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως 30-06-2013 έκανε χρήση και εκμετάλλευση του προστατευόμενου από την ίδια μουσικού ρεπερτορίου, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, μέσω σύνθετων τεχνολογικών μέσων και με την παρεμβολή δισκοθέτη (disc jockey). Πλην όμως, ο ισχυρισμός αυτός της ενάγουσας ουδόλως απεδείχθη εκ των ως άνω αναφερόμενων αποδεικτικών μέσων. Ειδικότερα, ο νόμιμος εκπρόσωπος της ενάγουσαςο οποίος εξετάσθηκε ανωμοτί στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, κατέθεσε σχετικώς ότι ο ίδιος μία μόνο φορά μετέβηστο κατάστημα που διατηρούσε η εναγομένη (καφετέρια) στο κέντρο της Θήβας, στις 5 Ιανουαρίου 2013, οπότε και διαπίστωσε ότι γινόταν χρήση του προστατευόμενου μουσικού ρεπερτορίου της ενάγουσας. Ωστόσο κατά την κατάθεση του δεν κατονόμασε συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια τα οποία άκουσε να αναπαράγονται κατά την παραμονή του στο κατάστημα της εναγομένης προκειμένου το παρόν Δικαστήριο να είναι σε θέση να ελέγξει εάν υπάγονται στο προστατευόμενο ρεπερτόριο ή όχι. Περαιτέρω, ο ίδιος επικαλέστηκε πολλάκις ως πηγή γνώσης των όσων κατέθετε τις αναφορές έτερου προσώπου ονόματι Αποστόλου, ο οποίος κατά τους ισχυρισμούς του διενεργούσε συνεχείς ελέγχους στην καφετέρια της εναγομένης σε όλη την ως άνω αναφερόμενη χρονική περίοδο, ως αντιπρόσωπος της εταιρείας.

 Η ενάγουσα όμως αφενός δεν απέδειξε την επικαλούμενη σχέση του τρίτου αυτού προσώπου με την εταιρεία αφετέρου δεν επιμελήθηκε την εξέταση του ιδίου ως μάρτυρα ή την προσκομιδή σχετικής ένορκης βεβαίωσης, σε περίπτωση που η φυσική παρουσία του την ημέρα της δικασίμου ήταν αδύνατη. Σε κάθε δε περίπτωση ούτε τα προσκομιζόμενα απογραφικά δελτία, τα οποία η ίδια προσκομίζει, με ημερομηνίες 16-01-2012 και 08-02-2013 και φέρουν την υπογραφή του ως άνω προσώπου, κρίνονται επαρκή για την απόδειξη του ισχυρισμού της αυτού δεδομένου ότι ούτε στα έγγραφα γίνεται αναφορά συγκεκριμένων τραγουδιών τα οποία αναπαρήγαγε παρανόμως σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της το κατάστημα της εναγομένης κατά τις ως άνω ημερομηνίες. Εξάλλου, απεδείχθη ότι κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως 30-06-2013 η επιχείρηση της εναγομένης (καφετέριας) ήταν εφοδιασμένη με γραπτή άδεια από διαφορετικό οργανισμό συλλογικής διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων με την επωνυμία «...................» (βλ. σχετ. προσκομιζόμενες από 03-04-2012 και 11-02-2013 βεβαιώσεις) δια της οποίας είχε επιτραπεί στην επιχείρηση της εναγομένης η δημόσια εκτέλεση του ρεπερτορίου που εκπροσωπείται από τον οργανισμό αυτό.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη, ενώ τα δικαστικά έξοδα των προσθέτως παρεμβαινόντων θα πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της ενάγουσας (ΑΕΠΙ ), λόγω της ήττας της (αρθρ. 176 και 182 παρ.1 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, λόγω της ερημοδικίας της εναγομένης θα πρέπει να ορισθεί το προκαταβλητέο παράβολο για την περίπτωση άσκησης (αιτιολογημένης) ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας (άρθρο 501, 505 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία της ενάγουσας και των προσθέτως παρεμβαινόντων υπέρ της εναγομένης και ερήμην της εναγομένης.
ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τη με αριθμό κατάθεσης 92/26-07-2013 αγωγή με την προφορικά ασκηθείσα στο ακροατήριο αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.
ΔΕΧΕΤΑΙ την πρόσθετη παρέμβαση.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα των προσθέτως παρεμβαινόντων σε βάρος της ενάγουσας (ΑΕΠΙ) τα οποία ορίζει στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, στη Θήβα, στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους.


Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 

YΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Προσωπικα στοιχεία

Translation

Free Translation

Αναγνώστες

AddThis

Share |

0 SAVAS

0 SAVAS
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

VAS VAS .. 0 SAVAS

VAS VAS .. 0 SAVAS
ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Blogs in Serras

Serres Blogs

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ