Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

"ΞΑΦΝΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΠΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΧΡΩΜΑΤΑ , ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΛΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

«ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΑΠΟΔΗΜΗΣΕ» Η ΑΕΠΙ;

Μετά την δήλωση που υπέβαλε στην Κύπρο και άλλαξε ουσιαστικά δραστηριότητα,  η Άδεια Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων που κατέχει στην Ελλάδα τυγχάνει ανακλητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού ;

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΠΙ της 21/3/2016, κατόπιν εισήγησης του διευθύνοντος συμβούλου αυτής και αφού προηγήθηκε αναλυτική συζήτηση για την προτεινόμενη λήξη της λειτουργίας της εταιρείας στην Ελλάδα, αποφασίστηκε ομόφωνα  και παμψηφεί να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην  Κύπρο ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας και να λειτουργεί πλέον με βάση τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στο εν λόγω πρακτικό του ΔΣ τα ανωτέρω διατυπώνονται ως εξής  :
«ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα και παμψηφεί την παρακάτω πρόταση :
«όπως η εταιρεία πρόκειται να συνεχίσει την λειτουργία της στην Κυπριακή  Δημοκρατία και έχοντας συσταθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και όπως λήξει τη λειτουργία της ως εταιρεία στην Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο 21901920»
Η διατύπωση αυτή είναι αδόκιμη διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 η μόνη περίπτωση λήξης λειτουργίας της εταιρείας είναι η προβλεπομένη από τα άρθρα 47α, 48 και 48α που επιβάλλει την λύση της εταιρείας, την θέση αυτής σε καθεστώς εκκαθάρισης και σε διορισμό εκκαθαριστών. Η συγκεκριμένη  εταιρεία εάν ισχύουν τα ανωτέρω θα έπρεπε να λυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Aυτό προφανώς δεν συνέβη. Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. στις 31/3/2016 με θέματα ημερήσιας διάταξης της Πρόσκλησης και τα εξής   :
1.    Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από την Ελλάδα στην Κύπρο και απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας . προσδιορισμός του νέου εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας και έγκριση του καινούργιου ονόματος για την συνέχιση της Εταιρείας στην Κύπρο.
2.    Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας βάσει των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας   ( Καινούργιο Ιδρυτικό Καταστατικό)
3.    Αποδοχή παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποδέσμευση αυτών σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους μέχρι την ημέρα μεταφοράς . Διορισμός νέων Διευθυντών.
4.     ( η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ τις 06/04/2016  16:52:47 )
 Το έγγραφο υπογράφουν ο πρόεδρος Κ. Τριπολίτης, ο διευθύνων σύμβουλος Π. Ξανθόπουλος και τα μέλη του Δ.Σ., Δ. Ξανθόπουλος και Γ. Κριππάς.
Υπάρχει συνεπώς  μια σοβαρή αντίφαση : Δεν έχει νόημα τροποποίηση του υφιστάμενου καταστατικού και  η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την Αθήνα στην Κύπρο αφού συστάθηκε νέα εταιρεία με νέα επωνυμία και γίνεται μνεία  νέου Ιδρυτικού Καταστατικού.


Από το επίσημο «ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ» της Κυπριακής Δημοκρατίας προκύπτει  ότι την 15-4-2016 καταχωρήθηκε η αίτηση εγγραφής της νέας εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΕΠΙ LEMETED» η οποία ολοκληρώθηκε την 06-05-2016 , με αριθμό εγγραφής HE 355311 και με αντικείμενο εργασιών τις προβλεπόμενες υπ’ αριθμό 2 από την «ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που ισχύει στη Κύπρο.

 Η  ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΙ LTD 
(υπ' αριθμόν 2)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

YΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Προσωπικα στοιχεία

Translation

Free Translation

Αναγνώστες

AddThis

Share |

0 SAVAS

0 SAVAS
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

VAS VAS .. 0 SAVAS

VAS VAS .. 0 SAVAS
ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Blogs in Serras

Serres Blogs

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ