Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕΠΙ

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΜΑΔΟΥΡΟ ΘΑ ΥΠΟΚΛΙΝΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΛYΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
 

ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/26/ΕΕ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ή ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή στις 23 Μαρτίου 2017 τροπολογία η οποία εισάγει στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας το θεσμό του "Προσωρινού Επιτρόπου". Ο Προσωρινός Επίτροπος δύναται να διοριστεί σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης που χαρακτηρίζονται από αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν αναλάβει.

Ειδικότερα, με το ακροτελεύτιο άρθρο 15 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου που τιτλοφορείται "Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις" προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 54 του Νόμου 2121/1993, η οποία ρυθμίζει αναλυτικά το ρόλο, τα καθήκοντα και τον τρόπο επιλογής και τοποθέτησης του Προσωρινού Επιτρόπου.

Το περιεχόμενο της ρύθμισης είναι το εξής:

"Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται, μετά από γνώμη του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να λάβει ως προληπτικό διοικητικό μέτρο το διορισμό προσωρινού επιτρόπου με θητεία έξι (6) μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για μία (1) μόνο φορά με διάρκεια έως τρεις (3) μήνες.

Ο προσωρινός επίτροπος διασφαλίζει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγχρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση που δεν λαμβάνεται από τον ίδιο τον επίτροπο, προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία του οργανισμού ή οδηγηθεί σε πτώχευση.

Για τα λοιπά θέματα διοίκησης, το ΔΣ υποχρεούται να ενημερώνει τον προσωρινό επίτροπο, ο οποίος, εάν διαφωνεί με την εν λόγω απόφαση ή ενέργεια που μπορεί να πλήξει τη βιωσιμότητα του οργανισμού ή τα συμφέροντα των δικαιούχων, αποφασίζει ο ίδιος.

Ο προσωρινός επίτροπος επιλέγεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ προσώπων εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων ή οργανισμών ή οικονομικά ή νομικά θέματα.


Ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου δεν επιτρέπεται να προβληθεί ως λόγος τροποποίησης ή καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας στην οποία είναι συμβαλλόμενος ο οργανισμός.

Τα όργανα διοίκησης και οι εργαζόμενοι του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέχουν στον προσωρινό επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί και να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων του. Η ευθύνη του προσωρινού επιτρόπου κατά την άσκηση
των καθηκόντων του περιορίζεται σε δόλο και βαριά αμέλεια.

Για την υποβοήθηση του έργου του, ο προσωρινός επίτροπος δύναται να προσλαμβάνει εξωτερικούς νομικούς ή οικονομικούς συμβούλους, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η αμοιβή του προσωρινού επιτρόπου καθορίζεται, ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ, με την απόφαση διορισμού του και βαρύνει, μαζί με τα έξοδα διαχείρισης και τις αμοιβές των συνεργατών του, τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο έχει διοριστεί.

Ο επίτροπος υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοπτική έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση με τη λήξη της θητείας του.

Η θητεία του προσωρινού επιτρόπου λήγει με την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο διορίστηκε. Άλλως, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει το διορισμό του προσωρινού επιτρόπου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή στην ανάγκη εξυγίανσης του οργανισμού."

Από τη (φωτογραφική) διατύπωση του εν λόγω άρθρου, εύκολα συνάγεται ότι η εν λόγω ρύθμιση εισάγεται με σκοπό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα λειτουργικής επάρκειας της ΑΕΠΙ, όπως αυτό προκύπτει από την έκθεση ευρημάτων του ειδικού διαχειριστικού ελέγχου που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ημέρες.
Η εν λόγω διάταξη θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 
Πηγή: Επίσημα Πρακτικά της Βουλής [http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/m-ipsidik-pap-synolo.pdf]


 Η "ΣΩΤΗΡΙΑ" ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΑΜΑ
 


Το νομοσχέδιο, εισάγοντας χωριστό νομοθέτημα με το οποίο καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2121/1993, αναμορφώνει με συνολικά 58 άρθρα το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και το νομικό καθεστώς των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, κατ’ ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (link is external) (ΕΕEK L 84/72 20.3.2014) στην ελληνική έννομη τάξη.

  Η  διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 22 Ιανουαρίου  και ώρα 16:00  με συμμετοχή των ενδιαφερομένων εδώ (link is external) και το σχέδιο νόμου διαμορφώθηκε στα επίμαχα άρθρα 3 και 53 ως εξής:Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014  για "τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά" με την  οποία  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΤΑΝ Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ με καταληκτική ημερομηνία την 10η Απριλίου 2016 ( άρθρο 43 της Οδηγίας) η Α.Ε.Π.Ι. με την υφιστάμενη μορφή της θα έπαυε οριστικά να αποτελεί Οργανισμό Συλλογική Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.) και υποχρεωτικά θα λειτουργούσε ως Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης επειδή αποτελεί μια "οικογενειακή" ανώνυμη εταιρεία που ανήκει σε τρεις ιδιώτες, δεν ανήκει στους δημιουργούς ούτε ελέγχεται από αυτούς και είναι οργανωμένη σε κερδοσκοπική βάση. Αυτό απλά σημαίνει αποδυνάμωση της ΑΕΠΙ όλων των προνομίων των Ο.Σ.Δ. μεταξύ των οποίων και η προσφυγή στα ποινικά δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών της με τους χρήστες.

Η νέα νομική κατάσταση που θα δημιουργούσε ο νέος νόμος - Μπαλτά που μετά την δημόσια διαβούλευση εισήχθη προς ψήφιση αλλά τελικώς, περιέργως και αναιτιολόγητα αποσύρθηκε ήταν ένας από τους λόγους που η ΑΕΠΙ υποχρεώθηκε από την 31-3-2016 σε άτακτη φυγή στην Κύπρο.

Μέχρι και σήμερα η Ελληνική Κυβέρνηση ενώ είναι υπερήμερη αφού δεν έχει εναρμονίσει το Εθνικό Δίκαιο με την Κοινοτική Νομοθεσία σύμφωνα με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ έσπευσε ανεξήγητα να ψηφίσει μια τροπολογία για ορισμό "Προσωρινού Επιτρόπου" με ένα ακροτελεύτιο άρθρο σε ένα τελείως άσχετο νομοσχέδιο. Το άρθρο 15 του ν. 4463/30-3-2017 (ΦΕΚ 42 Α) με το οποίο προσέθεσε την παράγραφο 10 στο άρθρο 54 του ισχύοντος μέχρι σήμερα νόμου 2121/1993, ο οποίος σημειωτέον επί του πρακτέου είναι ανενεργός και υπό κατάργηση αφού αντίκειται ευθέως προς την Κοινοτική Νομοθεσία.

Δηλαδή τροποποιήθηκε ένας "εν αρχηστία" νόμος  για την κοινοτική πραγματικότητα, ο 2121/1993, ο οποίος δεν προέβλεπε από το 1993 μέχρι και την 30-3-2017 "διορισμό Επιτρόπου" σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων και επιπλέον η επίμαχη τροπολογία ευρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με των περί Ανωνύμων Εταιρειών νόμο 2190/1920 που ισχύει στην ελληνική έννομη τάξη.

Επι πλέον ορισμός Επιτρόπου σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης δεν προβλέπεται και από την Κοινοτική Οδηγία 214/26/ΕΕ, πρόκειται για ελληνική πατέντα :


Γίνεται κατανοητό ότι η σκανδαλώδης ολιγωρία και οι εσκεμμένες παραλήψεις του Υπουργείου Πολιτισμού μετά την καρατόμηση Μπαλτά αλλά και της Διοίκησης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) ενός κρατικού φορέα που έχει την ευθύνη εποπτείας των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (βασικό πραγματικά υπεύθυνο του σκανδάλου της οικογένειας Ξανθόπουλου) δίνουν  την δυνατότητα στην ΑΕΠΙ να συνεχίζει να λειτουργεί ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ μέχρι σήμερα ως Ο.Σ.Δ. και διεξάγει ποινικές δίκες κατά των χρηστών για την είσπραξη υπέρογκων και αμφισβητούμενων απαιτήσεων υπέρ των δημιουργών φαινομενικά.  

Αντι του ορισμού Προσωρινού Επιτρόπου η Υπουργός άλλα μέτρα όφειλε να πάρει τα οποία είναι δραστικά και προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, πρωτίστως δε να φροντίσει να ψηφιστεί ο νόμος για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2014/26/ΕΕ  στο Ελληνικό Δίκαιο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

YΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Προσωπικα στοιχεία

Translation

Free Translation

Αναγνώστες

AddThis

Share |

0 SAVAS

0 SAVAS
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

VAS VAS .. 0 SAVAS

VAS VAS .. 0 SAVAS
ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Blogs in Serras

Serres Blogs

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ